Pirhala

Na malém ostrově, mezi hradem a městským náměstím, se nacházel mlýn, pivovar a také pálenice. Budovy pivovaru a pálenice byly stavebně propojeny. Všechny tyto tří hospodářské zařízení patřily původně majiteli veselského panství, který je pronajímal různým pachtýřům, v případě pálenice se jednalo o pachtýře výhradně židovské, jak dokládají zachovalé smlouvy, doplněné pečetěmi. Později se pálenice přestěhovala na předměstí Veselí, do domu č. 7. Na místě staré pálenice potom působil panský mistr tesařský Martin Horník, později hrabě Chorinský budovu pronajímá hospodským pachtýřům, hospoda je známá jako „Pirhala“. Tento objekt byl po roce 1937 zbořen, aby uvolnil místo novému betonovému mostu na Moravský Písek.

1725 Dne 1. března 1725 pronajímají Johan Felix a Maxmilián Zieletský, pálenici ve Veselí, Salomonu Barlovi (Berlovi)  a Mändl Lazarovi, židovským podnikatelům.

1732 Urbář uvádí že palírna leží vedle pivovaru

1753 Pachtýřem v pálenici je Johan Feodor

1755 Pálenici má pronajatou od vrchnosti Abele Kravička a Jakub Fixel

1758 Abele Kravička

1764 Aron Moyses a Abele Kravička. V pálenici byly umístěné tři panské varny. V tříleté smlouvě je uvedeno, že mohou pálenku pálit i šenkovat, ale nesmí pořádat taneční zábavy. Šenkovat nesměli v neděli a ve svátky. Páleníci mohli umísťovat pálenku v městě i v předměstí Veselí, v Zarazicích Vnorovách a v Písku. Roční pacht činil 583 guldenů 20 krejcarů.

1767 Aron Moyses (pacht na 7 roků)      

1774 Marcus Moni a Isak Salomon

1780 Isak Salomon

1781 č. 16, Panská pálenice

1783 Pálenici provozuje Jakub Fixel (*1750 +17.2.1815). Tento Jakub byl zřejmě synem Jakuba Fixela páleníka z roku 1755.

1794 Martin Horník *1749, panský mistr tesař, manž. Anna *1761 (dcera Karla Koschwice, kloboučníka) syn Václav *25.9.1794, Tomáš *11.12.1796 (5915/86)

1857 Objekt vlastní hrabě Chorinský a pronajímá jej hospodským pachtýřům. Julie Hurbančíková, provozuje hospodu

Hrabě Chorinský vlastnil i další hospodu, která se nacházela přímo naproti mlýna. Lidé, melci dojížděli zdaleka, hlavně když byl na potocích malý stav vody a tak před mlýnem museli čekat i několik dní. Hospoda zde byla tudíž potřebná. Kdysi tady (1830), podle Josefa Hegera, působil taky hospodský Šusta – proto se jí říkalo „Šustárna“. Víc byl ovšem rozšířený název Pirhala, což vzniklo zkomolením z Bierhalla a toto označení reagovalo na skutečnost, že hostinec přímo sousedil s pivovarem. Někteří nájemci na Pirhale: 1857- Julia Hurbančíková, 1884 – Johan Reizenthaler (*1856), 1900-1904 – Vavřinec Steinmayer (*1823), 1904 březen – Eduard Uhlíř. Od roku 1910 zde působil poslední hospodský František Skácel (*1854).  V roce 1919 se z rozhodnutí hraběte Chorinského přenáší koncese nálevu lihovin z Pirhaly do jeho druhé hospody na náměstí. Od roku 1898 dodával pivo výhradně František Janáček z Uherského Brodu s nímž měl hrabě Chorinský smlouvu.

Před hospodou bylo malé malebné náměstíčko, kam se dopravoval říční písem a štěrk těžený z Moravy. Na starých fotkách vidíme převrácenou pramici, několik stromů a opodál sochu sv. Jana Nepomuckého. 

V roce 1921 dostává bývalá Pirhala nové č. 29,  bydlí zde rodina krejčího a vrátného na zámku Josefa Jakoubka a mědikovce Adolfa Rause.