Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 4

Střed města 2

Na fotografii vlevo nahoře pořízené zřejmě z věže kostela je vidět hlavní městská třída, ulice Ostrožská. Během let se jí také dotkly výrazné změny. Dnešní radniční budova u křižovatky ještě nestojí. Oplocení s vysokými zděnými pilířky ohraničuje pozemek sahající až k řece. Dnes na něm a sousedních pozemcích (Strachotova sodovkárna) stojí vlevo bytový dům a vpravo budova Policie ČR. Dříve (až do poloviny šedesátých let m.s.) tam stála zajímavá budova - vila, ve které bydleli Vernerovi a v jeho areálu se prodávalo řezivo a stavební materiály. Zda sloužil stejnému účelu i před válkou nevíme. Historie dvoupodlažního a vedle nalevo stojícího přízemního domku se třemi okny skončila ve stejné době, jako souseda. Do té doby byly domy známy jako „Strachotova“ sodovkárna. Po znárodnění to byl státní podnik, ale jeho neoficiální název pocházel z roku 1918, od kdy jej Strachotovi vlastnili. Koupili jej tehdy od Alberta Ehrenhafta, bratra známého malíře. Ten zde provozoval pálenici, stejně jako jeho předchůdci.

Foto vpravo nahoře : první dům zleva č. 6 - sklad Jarošovského piva, druhý a třetí č. 7- tzv. „Pálenice“. Od roku 1900 patřily tyto tři domy rodině Ehrenhaftově.

Dobrovolný hasičský sbor ve Veselí byl založen v roce 1882 městským tajemníkem Janem Dostálem (starostou byl Josef Šantrůček). 10 let poté byla s finančním přispěním hraběte Chorinského, který předtím daroval i pozemek pro stavbu hasičská zbrojnice tato vzata do provozu. Svému účelu dobře sloužila až do roku 1993, kdy začala její rekonstrukce na poštovní úřad.

Na prostřední pohlednici z přelomu 19. a 20.století je v záběru jak zbrojnice, tak vlevo část válcového mlýna. Celá jeho budova je vidět na fotografii z třicátých let minulého století. Začátkem sedmdesátých let minulého století byl odstřelem válcový mlýn zbourán. Za takto uvolněným pozemkem byl vystavěn bytový dům, kterému se někdy říká „U tří písmen“. Název je odvozen od zkratky „KSČ“, která byla vyvedena jako plechová, asi metr vysoká písmena na soklu v místě, kde stával mlýn.

Vedle válcového mlýna stála hájenka a sklad dřeva hraběte Chorinského. Celý areál zabíral prostor od válcového mlýna až po konec pozemku, na kterém dnes stojí hotel Rozkvět. Vlastní obytný dům na fotografii sice není, ale přesto mají staré fotografie svoji dokumentační hodnotu. Ta vlevo nahoře pochází z roku 1902 a je na ní Emilie Mendlová a „Seppl“ (v němčině „Josífek“), jak asi říkali kolouškovi. Na druhé fotografii vpravo z roku 1904 je zachycen důstojný pan nadlesní Adolf Pohl ve věku 60let.

Fotografie vlevo dole : část myslivny je již zbourána, vedle ní je vila mlynáře Žižlavského a budova mlýna (dříve sýpka). Původně areál nadlesního se sýpkou tvořil jeden celek. Na myslivně žil Adolf Pohl až do svého odchodu do důchodu v roce 1912, kdy se přestěhoval do zakoupeného domu ve Veselí č. 607, o kterém je zmínka v článku Hledání zmizelé doby - toulky starým Veselím 2 (poslední foto na konci článku).

Katastrální mapa středu města, na které je uprostřed zachycen hospodářský dvůr Chorinských a jeho okolí. Dnes z něj zbyl pouze rekonstruovaný Panský dvůr (je to ten objekt uprostřed sahající do půli dvora, se třemi malými výběžky směrem nahoru).

Pohlednice vlevo nahoře dobře vystihuje atmosféru dvora. Z objektu vpravo je rekonstruován dnešní Panský dvůr. Původně v něm byly kanceláře, byty správce a lesního a asi z poloviny sýpka. Po krajích panského dvora byly stáje pro dobytek a koně a sklady. Z velké části byly tyto objekty zbourány zhruba v polovině šedesátých let, křídlo v ulici Stolařská (naproti Kauflandu) pak až v roce 2010. 

Na fotografii z šedesátých let minulého století(uprostřed nahoře)jsou zachyceny práce na dvoře, který využíval státní statek.

Skupinová fotografie vpravo nahoře zachytila osazenstvo statku Chorinských.

Vlevo nahoře : pohled na křídlo hospodářského dvora se stájemi ze směru od nádraží. Konaly se před ním trhy hospodářského zvířectva – tarmaky (vpravo nahoře).

Fotografie vlevo nahoře : protilehlé křídlo dvora v pohledu od Chaloupek. Zcela vlevo byla v rekonstruované budově známá hospoda Na Špici. Vchod do ní pojatý jako „žůdro“ je dobře rozeznatelný. Mimo velké přízemí měla tato hospoda i rozlehlý sklepní sál, ve kterém se pořádaly větší akce (svatby, „svíce“, zábavy).

Fotografie vpravo : mírně šikmo od rohu hospody Na Špici přes silnici do Blatnice, již na území Chaloupek stávala sýpka. Byla postavena v roce 1880 jako kontribuční. Jejím účelem bylo shromažďovat společné zásoby obilí od všech poddaných pro případné léta neúrody.


Ve Veselí nad Moravou, 19.února 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld