Kam směřuje městská policie?

Optimismus a hrdost vlévá do myslí občanů naší země skutečnost, jak dobře jsme na tom s bezpečností pro její občany. Sedmé místo na světě, nádhera, radost žít v takové krásné a pro její občany bezpečné zemi.

I když, nic netrvá věčně a situace se může v dnešním rozkolísaném světě změnit během jedné nenadálé události, ve velmi krátké době. Ve státě i ve městě. Spokojeni můžeme údajně být také s bezpečnostní situací v našem městě. Ujišťuje nás o tom starosta města Petr Kolář, který zde ze zákona řídí městskou policii a je tedy za její činnost rovněž zodpovědný. V rozhovoru ve Veselských listech 7/2019 na straně 6 nazvaném „Rostislav Prax : kriminalita ve Veselí nadále klesá“ pak výrazný pokles kriminality v posledních letech potvrzuje i jmenovaný strážník pověřený řízením Městské policie.

Strážníci městské policie jsou zaměstnanci městského úřadu a na rozdíl od bezpečnostních složek státu, tedy Policie ČR, nebo armády nejsou ve služebním poměru. Jsou však stejně jako oni ozbrojeni.

Závěr výroční zprávy Městské policie Veselí nad Moravou za rok 2018 :

„Jak již bylo zmíněno, bezpečnostní situace ve městě a vlastně i ve státě je z hlediska veřejného pořádku stabilizovaná a uspokojivá. Ve sledovaných hodnotách přestupků je vidět buď nízká, nebo klesající tendence. Přestupkové jednání, které řeší MěPo se děje především v denní době a to znamená, že noční směny tvořené pouze jedním strážníkem jsou z pohledu strážníků negativně vnímány a přetrvává názor na potencionálně velmi rizikový výkon služby. Stejně tak špatně je toto vnímáno oznamovateli, kteří strážníkovi sdělují skutečnosti o možném páchání přestupkové činnosti, a tento je odkazuje na hlídku Policie ČR, neboť nemá možnost vyslat hlídku strážníků. Zkušenosti nabyté provozem v letech 2017 a 2018 ukázaly, že vzhledem k přítomnosti Obvodního oddělení Policie ČR ve Veselí nad Moravou a vzhledem k bagatelnímu množství přestupků, které řeší městská policie Veselí nad Moravou v nočních hodinách, jsme dospěli do doby, kdy by se měli strážníci věnovat svému původnímu poslání a tím je denní pochůzková služba.“ 

Na první pohled selanka. Vše funguje jako na drátkách, tedy alespoň na papíře. Je ale docela dobře možné, že letošní výroční zpráva byla poslední a městská policie v dosavadní podobě v našem městě skončila. Právě kvůli tendenční závěrečné větě uvedené výroční zprávy, kterou jsem v ní podtrhl. O tom, že původním posláním městské policie je denní pochůzková služba, jak je psáno v samém závěru zprávy, slyším poprvé. Právě to je totiž předmětem největší kritiky z řad občanů, kteří nesnáší producírování se dvojice strážníků zabraných v důvěrném rozhovoru a případné rozdávání pokut za nesprávné parkování. Toho jsou si ostatně strážníci velmi dobře vědomi. Městská policie má být pozorná, vnímavá k problémům občanů a pohotová k jejich řešení. Ve dne a také v noci.

Od doby, kdy byla výše zmíněná zpráva jako 25. bod programu prezentována na 3. zasedání zastupitelstva města, tedy 11. března 2019 se ledacos změnilo. Bohužel, jen k horšímu.

V první řadě v personálním obsazení městské policie. V době zmíněného zastupitelstva čítal početní stav zdejší městské policie 12 členů. Od té doby čtyři z nich z vlastního rozhodnutí odešli. Ze zbývajících osmi  jsou další čtyři ve výpovědi a pracovní poměr jim skončí 31.srpna 2019. Strážníci zřejmě nesdílí názor vedení, mají poměrů a hlavně organizačních změn v práci jak se říká po krk a dávají hromadně výpovědi. Zubožené torzo městské policie tak bude od 1. září 2019 tvořit velitel Prax, jeho zástupce Grabec a dva strážníci, kteří zatím ještě výpověď z osobních důvodů nepodali. Zásadním problémem je pro všechny bývalé i stávající strážníky rušení nepřetržitého provozu ve směnách 07.00-19.00 a 19.00 – 07.00 hod., kdy byli 4 dny v práci a 4 dny pak měli volno. Na tento systém si za léta služby zvykli a vyhovoval jim. To je také ten zásadní hrubý nesoulad s citací výroční zprávy, kde přání je otcem myšlenky.

Podle slov strážníků je důvodem jejich odchodu rovněž chování velitele Praxe, který se podílí na změně dosavadního systému služeb a tvorbě nového, který vede k rozkladu městské policie v našem městě. Sám si pak údajně ponechává se svým zástupcem ty lukrativní služby, u kterých je vyplácen příplatek. Idea tak zásadní změny pracovního režimu strážníků však zcela jistě není pouze výmyslem pana Praxe, ale musí mít požehnání od starosty.  

V podstatě popsaný současný stav znamená, že městská policie už nebude schopná občanům města cokoliv nabídnout a ponechá je jak se říká ve štychu. Na webových stránkách města je zveřejněno od 27. června 2019 oznámení o vyhlášení výběrového řízení na místo strážníka městské policie. Zřejmě však nenašlo patřičnou odezvu, protože po uplynutí lhůty k podání přihlášek do 22.července 2019 bylo zveřejněno další, se lhůtou 16.srpna 2019. Inu dobrá pověst se buduje dlouho, hroutí se ale rychle a stejně rychle se šíří i zvěsti o tom, proč.

Odcházející kvalifikovaní strážníci nachází bez problému uplatnění v jiných městech, kde jim vedení radnic nabízí daleko lepší podmínky. Musí tam být potěšeni, když jim naše město dodává zkušené strážníky s dlouholetou praxí.

Pro informaci základní údaje o městské policii v okolních městech :

Břeclav           17 strážníků      provoz nepřetržitý      slouží  07.00 – 19.00 a  19.00 – 07.00 hod

Hodonín         30 strážníků      provoz nepřetržitý      slouží  07.00 – 19.00 a  19.00 – 07.00 hod

Kyjov              18 strážníků       provoz nepřetržitý      slouží  06.00 – 18.00 a  18.00 – 06.00 hod

Uh.Hradiště   24 strážníků      provoz nepřetržitý      slouží  07.00 – 19.00 a  19.00 – 07.00 hod

Všechny uvedené městské policie mimo Uherské Hradiště mají slušně strukturované webové stránky, Uherské Hradiště pak pouze rozvinutý odkaz na webu města. Naše město v tomto ohledu silně zaostává, k dispozici je při zadání vyhledávání pouze stručný přehled se základními údaji. Instituce "Městská policie" tak chybí i na úvodní stránce webu města, kde je pro tyto účely zřízen odkaz na "Významné instituce". 

To, že je v našem městě bezpečno je pouze dočasný stav a rychle se změní, když někdo zjistí, že to tady nikdo nehlídá, že mu nikdo nešlape na paty a že teď bude naopak bezpečno pro něj.

Stát si nemůže dovolit, že bude kvůli momentálně dobré bezpečnostní situaci likvidovat bezpečnostní složky. Naopak, vzhledem k nejisté situaci ve světě je posiluje. Mimochodem, tvrzení, že je Policie ČR ve městě přítomna v nočních hodinách je sporné, je to pouhá chiméra. Slouží zde pouze jedna hlídka a ta v noci vyjíždí do okolních obcí a terénu. Na služebně ve Veselí je proto většinou tma a zamčeno. V podstatě to znamená, že při dvousměnném provozu 07.00 do 24.00 hodin tady od půlnoci do rána nebude většinou nikdo. V době, kdy vylézají štíři, hadi a jiní noční tvorové ze svých děr.

Ve městě jsou problémová místa. Prostranství před prodejnou Kaufland, některá místa na Hutníku, zámecký park. Obchoduje se s drogami. Kdo má oči, vidí to. Jsou zde zavedené trasy účastníků bujarých oslav, kteří rozjařeni alkoholem ruší noční klid obyvatelům jinak klidných ulic a oblastí. Třeba ulice Luční a přilehlé. Nikdo je nekrotí už nyní, co bude dále? Podle zmíněné výroční zprávy má město 25 kamer. K čemu budou, když k nim nebude obsluha a někdo, kdo na základě z kamerových poznatků promptně zasáhne.

Jak je možné, že ani po třech letech mých žádostí, reklamací a naléhání nebylo nic uděláno pro to, aby se stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na Orlovně nenacházelo pravidelně v tomto stavu :

Kdo myslíte, že to má hlídat? Občanská iniciativa? Na náměstí Míru se stříhá tráva na míru ručně, protože strojem to ani není možné, věnuje se mu spousta pozornosti a co na Orlovně? Spousta lidí u kontejnerů kleje, všichni už rezignovali. Náprava není možná. Na tohle si máme zvyknout? Kontejnery na papír a plasty jsou plné již o víkendu, vyprazdňují se ale až uprostřed týdne. Co s tím tříděným odpadem mají lidé dělat? To jsem mírně odbočil, ale s problematikou městské policie, jejím dohledem na tento chronický problém a chápáním problémů města to má jistě též co do činění.

Lidé nadávají, že městská policie nepřijede, když je jí zapotřebí. Po ukončení směny přepne telefon na PČR, ta je ale v terénu mimo Veselí. Město je bezprizorní.

Ptám se, co je důvodem pro to, aby muselo být něco, co dlouhá léta dobře funguje zlikvidováno. Předpokládám, že jsou to finanční úspory. „Hospodář“ si řekl, že městskou policii zreorganizuje a zefektivní její práci, aby ušetřil, ale ono se mu to zatím rozpadá pod rukama, protože lidé už se sebou nenechají dále „orat“ a nemíní snášet trvalou buzeraci a šikanu.

Ale někdo je přece za ten průšvih zodpovědný. A tak si budou muset případní poškození, když se nedovolají ani městské policie, ani Policie ČR zazvonit nebo zabouchat v noci přímo u starosty, nebo velitele městské policie. Aby se dotyční dozvěděli a uvědomili si, že to město zase až tak bezpečné, klidné a bez problémů není.


Ve Veselí nad Moravou, 30.července 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld


Snímek sběrného místa Orlovna pořízený v den zveřejnění tohoto článku