Kauza Tržnice - starosta lže!

Vždy, když se starosta Kolář ocitne v nekomfortní situaci (třeba dostane nepříjemnou otázku) uchýlí se k osobní poloze, aby duchapřítomně „deklasoval“ svého protivníka. To jde ovšem pouze při osobním jednání, nebo například na zastupitelstvu. V článku „Zaujalo vás: Téma tržnice. Historie areálu a jeho budoucnost“kterým reagoval  na můj článek „Kauza Tržnice“ to dost dobře nejde a tak si starosta vypomáhá alespoň pro podstatu věci naprosto zbytečným a trapným poukazem na volební stranickou příslušnost soudního znalce Ing.Petra Čecha (Veselská volba) jako zpracovatele znaleckého posudku v odstavci „2019: TRŽNICE VE VLASTNICTVÍ MĚSTA“. Starosta zde míchá dohromady odbornou činnost pro město v roce 2013, kdy Ing.Čech nebyl zastupitelem a zpracovával posudky pro město běžně, s jeho nynější funkcí. Nyní je Ing.Čech zastupitelem, ale samozřejmě, do akce s tržnicí není nijak zapojený. Takové myšlenkové pochody pana starosty Koláře jsou poněkud zvláštní a mají za cíl pouze odvádět pozornost od neblahé podstaty věci.

Co však pan starosta jistě ne náhodou opomíjí, je skutečnost, že se jednalo o posudek s vysokými tržními cenami (11,4 – 14,4 milionu korunami jak stojí v jeho článku) vypracovaný přesně v té době, kdy město odmítlo nabídku pana Šimona Zemka, aby koupilo celou společnost Investprojekt i s tržnicí, včetně všech pozemků za 8 milionů korun a ještě k tomu na splátky (tedy totéž, co koupilo nyní za 15 milionů korun, bez již zbourané části tržnice a v celkovém, o šest let starším dezolátním stavu). Zásadní otázka - proč město odmítlo?

Ani se mně nechce věřit, že tohle a ve zmíněných souvislostech, si pan starosta dovolí vytáhnout jako argument. To je přece vlastní gól, ne-li prohraný zápas. Posudek se kterým starosta argumentuje tedy zněl na až 14,4 milionu a město nekoupilo za pouhých 8 milionů! Ani jsem o tom posudku nevěděl, tak děkuji za důležitou, ale pro radnici v souvislosti s touto kauzou o to méně příznivou informaci.

Po přečtení vyjádření pana starosty v tomtéž odstavci „Proběhlo tehdy několik jednání – zúčastnil jsem se jich s někdejším starostou Milošem Kozumplíkem a vedoucím majetkového a investičního odboru. Všichni jsme se shodli a doporučili odkup areálu za cenu 8 milionů korun. S tím však bohužel nesouhlasili jiní zastupitelé a z celého jednání postupně sešlo,“ jsem nemohl uvěřit tomu, co čtu. Kteří zastupitelé, když ti o tom přece nikdy nerozhodovali?

Starosta zde prokazatelně a nade vší pochybnost lže. Lže účelově a veřejně v médiích. A musí k tomu mít zřejmě dobrý důvod. 

V mém původním článku je zmíněno usnesení 15.ZMV ze 16.12 2013, které reprodukuji :

  • ZMV bylo seznámeno (pro 18, proti 0, zdrž. 1)                                                    III.2.3

s nabídkou na odkoupení 100% podílu společnosti Investprojekt spol. s r. o., Lazy I 4290, 760 01 Zlín, IČ 440 03 919, s tím, že bude-li dosažena shoda nad všemi podmínkami budoucí smlouvy, odkoupí 100% podíl společnosti Investprojekt spol. s r.o. společnost VESBYT s.r.o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou, a to maximálně za cenu 8 000 000,- Kč, kterou Město postupně uhradí společnosti VESBYT s.r.o. formou příplatku mimo základní kapitál, na základě rozhodnutí učiněného formou notářského zápisu

Úloha zastupitelů tedy skončila tím, že byli s odkupem seznámeni. Žádný nesouhlas, pouze seznámení. Toť vše. 

Jednání o odkoupení tržnice se poté přesunulo do rady města, která současně zastává funkci valné hromady společnosti Vesbyt. Ta měla podle výše citovaného usnesení zastupitelstva uhradit kupní cenu za tržnici. Nynější starosta Kolář tedy seděl jak ve valné hromadě, tak také v dozorčí radě společnosti Vesbyt, jako její předseda.

8.ledna 2014, tedy asi tři týdny po 15.zastupitelstvu se objevil v Hodonínském deníku tento článek :

Článek se poté  objevil 9.ledna 2014 také na webu města, kam byl převzat z Hodonínského deníku. 

Dnes zůstal na webu města pouze odkaz, který je již nefunkční. Článek samotný však lze dohledat na internetu. Dokazuje jednoznačně to, že starosta tehdy tvrdil pravý opak toho, čím argumentuje dnes.

Zde je část jeho citace, v níž starosta tvrdí pravý opak toho, co tvrdí nyní v článku na webu města :

"Přes Vesbyt

Veselští zastupitelé už záměr podpořili, jde prý totiž o výhodnou koupi. „Znalecký posudek uvádí, že cena pozemků i objektů v tržnici se pohybuje mezi jedenácti a půl a čtrnácti miliony korun," informoval místostarosta Veselí nad Moravou Petr Kolář."

a dále :

„Pokud bude všechno v pořádku, předpokládáme, že valná hromada zasedne v pondělí 27. ledna," upřesnil termín místostarosta."  ​

Nad tímto lhaním již nelze jen tak mávnout rukou. Pan starosta se do toho dokonale zapletl a zásadně si protiřečí. Jako člen valné hromady Vesbytu i tehdejší předseda jeho dozorčí rady by měl uspokojivě vysvětlit, proč v roce 2014 nebyla tržnice získána za velice příznivou cenu 8 milionů korun, když k tomu tehdy vše směřovalo a po šesti letech za ni město zaplatilo téměř dvojnásobek. Každý, kdo ví, jak to na veselské radnici chodí také ví, že se tam bez souhlasu a vůle pana Koláře (ať již byl místostarostou, či starostou) ani lístek nepohne. V článku Hodonínského deníku na 27. ledna 2014 tehdejším místostarostou Kolářem avizovaná valná hromada Vesbytu, která měla být součástí 112. schůze rady města se pak již vůbec nekonala. Znamená to, že již neměla co rozhodovat. Ze všeho výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že tehdejší místostarosta Kolář jako předseda dozorčí rady společnosti Vesbyt a člen její valné hromady zásadně ovlivnil rozhodování o koupi tržnice (potažmo společnosti, které tržnice patřila) již předtím. Z jakého důvodu prosadil odstoupení od výhodné nabídky ví jen on. 

Dovolím si rozporovat starostovo konstatování, že "Elektronická aukce, stejně jako veřejná dražba, je navíc nejtransparentnějším způsobem zjištění reálné ceny jakékoliv nemovitosti – obcím a městům je právě tato forma nabývání majetku doporučována jako nejbezpečnější a maximálně transparentní.“  Veřejná dražba možná, protože jsou známi dražitelé. Elektronická dražba za současných nastavených kritérií však sotva. Myslím, že postup, kdy se domluví stávající majitel dražené nemovitosti s jedním zainteresovaným zájemcem a dvěma dalšími, kteří jenom podle dohody zvedají cenu napadne asi každému. Nikdo se beztoho nedozví, kdo dražil. Co je na tom maximálně transparentního ví asi pouze starosta. Při dražbě vůbec nejde o zjištění  reálné ceny nemovitosti, ale o její zakoupení za cenu férovou.  Městem zaplacených 15 milionů za pozemky s budovami ke zbourání,  které  stojí  3 000Kč/m2 za férovou cenu rozhodně nepovažuji a právě to je důvodem pro mé pochybnosti o férovosti aukce.  

Odvolávat se šest let po vypracování posudku na jeho cenové údaje, ještě k tomu s přičtením indexu nárůstu cen, na které se pan starosta odvolává a operuje s cenou 14 – 18 milionů je již jenom nedomyšlená nehoráznost. Proto, že část tržnice byla v mezidobí stržena a tak nemůže být součástí oceňování, ale zejména z toho důvodu, že stavby tvořící dnes tržnici jsou již tak zastaralé a v tak technicky i provozně nevyhovujícím stavu, že jediným řešením může být jejích zbourání. Jsou bez jakékoliv na nich provedené údržby opět o šest let starší a ztratily tím jak cenu, tak možnost dalšího využití, mimo provizorium! Vyvolají pouze další náklady. Tohle přece dnes musí být i na radnici jasné každému. Cenu z posudku nelze po šesti letech vynásobit jen inflací. Navýšení cen ve stavebnictví bylo za tu dobu minimální, zmizely dvě stavby, zvýšilo se opotřebení staveb a, co je významné, snížily se výnosy (či spíše se zvýšily ztráty)!! To je totiž pro výpočet tržní ceny velmi významné. Správně si mělo vedení města nechat před dražbou vypracovat nový posudek, nebo alespoň odbornou analýzu. To ale neudělalo!

Skutečnost, že se vedení města, ve kterém jsem byl v roce 2003 i já, rozhodlo ukončit smlouvu měla jediný důvod. Zbavit město obrovské finanční zátěže, kterou mu obstaralo uzavření supernevýhodného leasingu v roce 1994. Příjmy z pronájmů již tehdy byly menší, než režijní náklady s tím spojené. To snad byl dostačující důvod, když víme, že město by to stálo dalších 21 milionů během následujících deseti let. To je ještě o šest více, než teď město vyhodilo z okna za nabytí areálu, se kterým se má ještě hodně natrápit. Tohle opravdu, ale opravdu nejsou pozemky, které by někdo koupil kvůli spekulaci a ještě za takovou cenu, jak se nám snaží namluvit pan starosta. To věděl jak pan Šimon Zemek, tak i pánové Otruba a Mach, jako následní jednatelé společnosti Investprojekt, která tržnici vlastnila do doby, než ji za podezřele vysokou cenu koupilo město. Vkročilo tím podruhé do stejné, kalné řeky budoucích velkých finančních ztrát a to za za velice podezřelých okolností.

Pan starosta dluží občanům vysvětlení, kdo jsou ti "jiní zastupitelé", kteří byli proti koupi tržnice v roce 2014. Pokud to nedoloží, měl by věrohodně objasnit, z jakých jiných důvodů se výhodná koupě neuskutečnila tehdy a proč se uskutečnila ta velmi nevýhodná až o šest let později, za téměř dvojnásobnou cenu. Jinak se nezbaví podezření, které se nad touto kauzou vznáší. Podezření, že tady šlo o nečestné jednání, které poškodilo město a všechny jeho občany a někdo si u toho namastil kapsu!


Ve Veselí nad Moravou, 8.října 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld​