Řeka Morava v první polovině 20.století 2

Regulace řeky Moravy na území dnešního katastru města Veselí nad Moravou

1.etapa regulace : nejdříve se započalo s prací v úseku 137,5–139,6 km (období 1911–1922), tedy od železničnímu mostu přes Moravu na trati Veselí – Brno, přes hospodářský most v Zarazicích, až pod hospodářský most přes Moravu ve Vnorovech. Regulace tohoto úseku měla zásadní význam pro tehdy samostatnou obec Zarazice, kde časté povodně působily značné škody majitelům domků na levobřežní straně stojících poblíž nezregulované řeky, kdy se pod nimi sesouvaly břehy.  Regulace propříště zabránila také značnému zaplavováním luk a polí na pravém břehu Moravy, které poté mohly být odvodněny.

Snímky nahoře : první regulovaný úsek řeky Moravy je vpravo i na ostatních snímcích níže vyznačen červenou tečkovanou linií. Zarazice v době regulace byly samostatnou obcí a dnešní Vnorovy tehdy ještě nesly název Znorovy. Fotografie uprostřed a vpravo pochází až z doby pozdější, třicátých let m.s. Jsou však pořízeny v místech regulovaného úseku. Na snímku vpravo, zabírajícím z pramice řeku poblíž železného mostu přes Moravu je zachycena při inspekční plavbě správní rada Zemské regulační správy řeky Moravy s jejím vedoucím,  ing. Josefem Gaďourkem (první na pravé straně).

2. etapa regulace : krátká část toku řeky Moravy od 139,6 km po 140,8 km byla regulována v letech 1912–1915. Jedná se o úsek 1 200m od železničního mostu trati Veselí- Brno po zaústění odtoku z elektrárny do toku řeky Moravy. 

Mnoho autentických snímků z prací na 1. a 2. etapě regulace řeky Moravy se zřejmě nedochovalo. Práce spočívaly v zemních úpravách koryta a oddělení dnešních ramen 

Krásný snímek obou břehů čerstvě regulovaného koryta řeky  konce 2. a začátku 3.etapy v místě pod parkem. 2.etapa končila u napojení odtoku z elektrárny na řeku Moravu.

(meandrů) od původního křivolakého toku řeky a opevňování břehů piloty a těžkými kamennými bloky. V rámci regulačních prací byl místo starého dřevěného hospodářského mostu u Zarazic postaven přes nové řečiště železný most o světlosti 45 m.

Při hloubení nového řečiště se přišlo v trati zvané Kostelíky na zajímavé nálezy. Odkryly se tu kamenné základy chrámu s četnými hroby. V těchto místech se i našel v hloubce asi 3 m bronzový kříž byzantského původu.

3. etapa regulace ​​​​​​​(obrázek dole vlevo) : teprve po 1.světové válce, v období 1923–1939 byl upravován tok mezi 135,6 a 137,6 km, tedy délka 2 100metrů, od jezu ve Vnorovech až po hospodářský most ve Vnorovech. 

Představu o vzhledu a kvalitě moravních břehů v úseku 4.etapy si lze udělat z výřezu pohlednice vydané na začátku 20.století (nahoře) a fotografie L.Ehrenhafta (dole) z trochu pozdější doby. Oběma se jistě nedá upřít jejich romantické kouzlo starých časů. To ale rychle pominulo, když přišla velká voda, či přímo povodeň a lidé se museli obávat o svá sídla a majetek.

Již počátkem 20. let minulého století byl, jak již bylo zmíněno výše, zejména zásluhou prvního vedoucího Zemské regulační správy řeky Moravy ing. J. Řezáče  rozebrán stávající železný most přes řeku, který již nevyhovoval zvyšujícímu se provozu a zatížení a byl nahrazen novým betonovým  mostem Svobody.

4. etapa regulace : v letech 1927–1931 pak byly provedeny práce vedoucí k úplné ochraně města Veselí před velkými vodami a to v části toku mezi 140,8–141,6 km, tedy úsek o délce zhruba 800metrů od jezu po zaústění odtoků z elektráren. 

Během čtyř let se zcela změnil charakter a vzhled obou břehů mezi Městem a Předměstím. V pracovně nejnáročnějším a jistě také nejdražším regulovaném úseku na území města byly stávající hliněné břežní svahy nahrazeny kolmými zdmi ze štípaného kamene s obslužnými schodišťovými vstupy až k běžné úrovni vodní hladiny. Na jejich koruně bylo osazeno pevné zábradlí pro bezpečné používání chodníků, které vytvořily pro občany města nové korzo kolem řeky a zajistily obslužnost jejich zahrad ze strany od řeky. Přitom došlo také ke komplikacím ze strany majitelů  těchto pozemků, které musely být rozměrově upraveny ve prospěch regulačních opatření. Zcela zásadní byla skutečnost, že se podstatně zvýšila průtočnost a kapacita odváděných vod, zejména při povodňových stavech.

​​​​​​​Pokračování : ​​​​​​​Řeka Morava v první polovině 20.století 3

​​​​​​​​​​​​​​

Veselí nad Moravou, 12.března 2024

Autor článku : Vilém Reichsfeld