Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou

Členky spolku Robinia mě požádaly o zveřejnění jejich článku.

Současně odkazuji na jejich webové stránky s obsáhlou diskuzí k popisovanému tématu : 

www.osrobinia.cz - Sdružení lidí se zájmem o příjemný a kvalitní život ve Veselí nad Moravou

Ve Veselí nad Moravou, 7.května 2018

Vilém Reichsfeld


Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou

Vedení města Veselí nad Moravou a Služeb města Veselí se snaží prosadit  projekt tak zvané "Revitalizace bažantnice v parku ve Veselí nad Moravou ", kdy autorem projektu je firma SAFE TREES s.r.o., Na Štěpnici 945, 66501 Rosice, zadavatelem Služby města Veselí nad Moravou. Vedoucím zpracovatelského týmu Ing. Jaroslav Kovařík, Ph.D. Datum uvedené v projektu: 11/2017.

V zájmu občanů města Veselí nad Moravou si dovolujeme uvést bližší informace k  pojetí tzv. "revitalizace bažantnice", jak ji navrhuje výš uvedený projekt. Projekt je dotován z fondů Operačních programů Životního prostředí (OPŽP). Cena projektu je 7,5 milionu Kč, až 85 % dotace.

Bažantnice je původně obora s plochou zeleně 85 750m2. Patří do městské památkové zóny spolu se zámkem, zámeckou zahradou a zámeckým parkem. Zároveň je celý komplex vyhlášen kulturní památkou od r. 1958. Bažantnice je navíc registrovaná jako významný krajinný prvek (VKP).

Dle projektu SAFE TREES s.r.o. je hlavním cílem "udržení a rozšíření biotopů pro zvlášť chráněné druhy hmyzu" - týká se to hlavně Krasce dubového (který je veden jako kriticky ohrožený, ačkoliv jen v ČR je zdokumentováno několik - přinejmenším 5 - lokalit jeho výskytu).

V 12/2011 - 1/2012  proběhla "Revitalizace zámecké zahrady a zámeckého parku", také podřízena tomuto cíli. Tento brouk pro svůj zdárný vývoj potřebuje  "dřeviny částečně proschlé, s obnaženými dřevními částmi", tj. živí se odumírajícím a mrtvým dřevem hlavně dubů. V zájmu vytvoření optimálních podmínek pro saproxylické druhy hmyzu bylo tenkrát během 2 měsíců vykáceno téměř 400 stromů převážně mladých, tzv. nepůvodních. Zachovány byly staré stromy, které už v době "revitalizace" nezávislí odborníci  označili za nebezpečné, až havarijní. V těchto památkově chráněných historických částech parku bylo ponecháno mrtvé dřevo: torza, pařezy, padlé kmeny, byly vytvořeny "loggery" z mrtvých kmenů. Tento zásah nezohlednil hledisko památkové péče, ani hledisko provozní bezpečnosti parku. Nicméně bylo vytvořeno mnoho osluněných ploch, které jsou pro život krasce dubového příznivé.

Už v r. 2014 v průzkumu, který byl zaměřený na provozní bezpečnost čerstvě revitalizovaného parku a zámecké zahrady (Ing. Weberová), byl konstatován "alarmující údaj o fyziologickém stáří dřevin - mladé dřeviny, které by mohly časem nahradit dospělé a dožívající stromy, tvoří pouze 23 % všech dřevin v parku...Výhledově hrozí rozpad krajinářské kompozice... celou třetinu tvoří jedinci neperspektivní."

 Stav byl označen jako nevyhovující i z hlediska provozní bezpečnosti parku. (A to 2 roky po "revitalizaci! za víc než 8 milionů Kč z dotací z operačního programu Životní prostředí od Evropských strukturálních fondů).

Zámek, který je kulturní památka a součást památkové zóny města, se stal postupně od r. 1989 nebezpečnou ruinou, kterou jaksi nikdo nemíní ani demolovat.

Nyní plánovaná revitalizace bažantnice počítá s daleko razantnějším zásahem do krajiny: z celkového počtu 1059 stromů a 7 dřevinných skupin (stromů a keřů) má být vykáceno 565 stromů solitérních a  57 207 m2 dřevinných skupin (uvedeno v tabulce). Z celkové plochy zeleně 85 749 m2.

Vykáceny mají být v průběhu 3 let - tří fází:

V 1. fázi v roce 2018-19 všechny stromy tzv. nepůvodní nebo invazivní, bez ohledu na jejich zdravotní stav a objem. Kromě dubů a jilmů. K "nepůvodním" projekt počítá i lípy, jasany, javory, olše aj. (existuje podrobný  inventarizační seznam) - nejen akáty, smrky, pajasany.

Ve 3. fázi v r. 2020-21 bude vykáceno 3/4 počtu všech stromů mladých, pod objem 80 cm,  -  bez ohledu na jejich druh. Kromě dubů a jilmů.

Zůstanou prastaré dožívající duby a jejich torza, několik jilmů, třetina (snad) jiných dřevin.

Uprostřed obory vznikne velké tzv. kmeniště pro brouky (prostor pro loggery), kam se budou shromažďovat během revitalizace kmeny starých dubů - z jiných (!) lokalit než je veselský park - ( počet 28), v dalším období trvale i kmeny padlých stromů a větve ořezaných dubů z parku i z oblastí mimo naše území.

Ve 2. fázi (v 2. roce "revitalizace") se vysadí současně 813 ks. výpěstků dubů letních, výšky 180-200 cm, ve sponu 4 x 4 m. (viz mapka zásahu).

Projekt tvrdí, že takto "bude posílena biodiverzita prostředí, a oslunění starých stromů posílí jejich vitalitu". Pojem "diverzita" =  druhová rozličnost. Kvůli bohaté biodiverzitě prostředí byla obora vyhlášena jako VKP.

Po revitalizaci parku a zahrady "osluněnost" starých stromů naopak urychlila jejich chátrání: náhle byly dřeviny vystaveny povětrnostním vlivům.

Tento zásah vytvoří monokulturu a na mnoho let naruší klima celé oblasti!

Bažantnice byla nejméně 15-20 let zanedbaná. Bez udržovacích a pěstebních zásahů správců parku (MěÚ, Služby města), kteří měli povinnost ze zákona o tuto lokalitu (s funkcí VKP a zároveň kulturní památku) pečovat.

Obora je zarostlá, má ráz "divoké přírody", s nálety černého bezu a pod.

Občané nemají výhrady k plánu obnovy, tj. "revitalizaci": s cílem  posílit, obnovit,  její přírodní, ekologické a krajinné funkce. To znamená takový zásah, který bude respektovat všechny funkce parku.

I park "pro lidi"!

Ať dožívají staré stromy, staleté duby (ať se jen ošetří tak, aby neohrožovaly návštěvníky), ať se daří broukům (dosud se jim v parku daří), ať trouchniví i padlé kmeny na zemi, naprosto souhlasíme s citlivou probírkou i přiměřeným osluněním porostu...

Nelze ale souhlasit se zásahem, který totálně upřednostňuje jeden živočišný druh na úkor všech jiných, vytváří monokulturu dubů,  a nerespektuje jiné funkce parku.

Zásah dle uvedeného projektu upřednostňuje zájem úzce specializovaných přírodovědců (entomologů) na úkor udržení rovnováhy stávajícího ekosystému, ale i na úkor občanů města i lidí z okolí, kteří park milují.

Je to jediná plocha uceleného porostu vzrostlých stromů ve městě, které leží uprostřed rozlehlé roviny luk a polí, v oblasti suché jižní Moravy. Jediné "plíce" města.  (I "náhrada ekologické újmy" v podobě vysázených 813 doubků  dosáhne stavu nahraditelnosti listového aparátu stromů , které se mají odstranit, za mnoho desítek let ).

Je užitečné a ekonomické vykácet skoro všechny mladé stromy (celkově vykácet přes tisíc stromů) a vysázet "náhradou" jiné  stromky? Monokulturu, desítky let "školku v pravidelných sponech 4x4 m"!

Pro tuto část parku, která je vyhlášená VKP, by byly plánované zásahy likvidační.

I z pohledu památkové ochrany by obora ztratila svůj dochovaný ráz jak přírodní, tak krajinně kompoziční.

Domníváme se, že předložený návrh na revitalizaci bažantnice porušuje jak zákon na ochranu přírody, tak zákon na ochranu kulturních památek.

Spolek Robinia - spolek s programem hájit zájmy občanů města v oblasti životního prostředí, přírody a památek

Předsedkyně spolku Mgr. Dana Švehlíková a členka Blažena Ondra