HISTORIE FOTBALU VE VESELÍ N. MORAVOU 1

V roce 2008 slavil veselský fotbal 80let od svého založení. Tehdy se také zrodil dobrý úmysl, vydat k tomuto jubileu knihu, mapující historii nejpopulárnějšího sportu v našem městě. Nezůstalo pouze u dobrého úmyslu a bylo učiněno hodně příprav. Byly shromážděny doposud vydané publikace týkající se fotbalu, také hodně historických i novějších fotografií a to nejen fotbalu veselského, ale i zarazického. Někteří z jejich laskavých zapůjčitelů mezitím zemřeli. Knihu se však nakonec vydat nepodařilo a to ani k výročí devadesátému, které zdejší fotbal slavil v roce 2018.

Důvody dosavadního nezdaru tohoto záměru jsou dva. Chybějící finance a zejména osoba, která by se tomuto nesnadnému úkolu opravdu naplno věnovala a dovedla jej ke zdárnému cíli.

Bylo by ale škoda, kdyby provizorně sestavený text, který vydá na prozatímních 8 pokračování zůstal takříkajíc „v šuplíku“. Vznikl přepsáním, složením a doplněním textů z dříve vydaných publikací a je doplněn mnoha fotografiemi od pradávné minulosti až po snímky téměř současné. U některých a bohužel právě těch novějších se bohužel nepodařilo přesně identifikovat jak data, kdy vznikly, tak týmy a jejich složení.

Přesto a právě proto tyto texty budou zveřejňovány. Zejména pro ty, kdo mají rádi fotbal a zejména ten veselský.  

Ty bych také chtěl vyzvat ke spolupráci. Ozvěte se, pokud můžete přispět svými znalostmi upřesnit, či doplnit stávající text, či novou fotografií zachytit starou i novou historii zdejšího fotbalu.

Všem přeji hezké počtení a zdejšímu fotbalu pak hodně úspěchů a dobrých výsledků.

Předmluva

„Jubilujeme.

Přehlížíme činnost a rozpomínáme se  na významné  události  našeho klubu  za dobu jeho trvání.  Je  naší  povinností  nejprve  vzpomenouti   všech jeho zasloužilých členů a kamarádů, kterým   nebylo dopřáno veseliti se dnes s námi“.   

Tak začíná předmluva první publikace k 20.jubileu veselského fotbalu vydaná v roce 1948. Ani dnes neztratila nic ze své všeobecné platnosti a připomíná základní člověčí, ale zejména chlapské vlastnosti vytvářet sportovní pospolitost, která se prolíná fenoménem zvaným fotbal. A vzpomínání k ní neodmyslitelně patří.

Mimo již zmíněné publikace vyšly ještě další a to k 30. výročí v roce 1958 a výročí šedesátému v roce 1998. Publikace byly vyrobeny ve skromných podmínkách a prostými prostředky, které tehdejší reprodukční technika skýtala, obrazové přílohy jsou nekvalitní a rovněž texty se místy prolíná ideologická stopa doby.

Otevíráte knihu, která asi nepřinese žádné velké objevy a překvapení z veselské fotbalové historie. Smyslem naší práce na této knize bylo shrnutí a doplnění již známých skutečností jak textem, tak i obrazem a to nejen za posledních deset let, ale bylo-li to možné i z dob dřívějších.

Veselský fotbal bohužel nedisponuje archivem, ze kterého by bylo možné čerpat a tak byli autoři této knihy odkázáni na již zmíněné publikace a záznamy a podklady fotbalových nadšenců, kteří si  dokumentovali vlastní sportovní působení ve zdejším fotbalovém klubu.

Fotbal se stal sportem, který doslova hýbe planetou. Prolíná se do společenského i politického dění  ve všech fotbalových zemích, byly kvůli němu vedeny války a rozepře mezi státy, při jeho sledování došlo ke strašným tragediím v ochozech, zfanatizovaní fanoušci sportovních protivníků pustoší města a vedou bitvy. Fotbalové svátky, kterými jsou mistrovství světa i Evropy ovlivňují život v zemích jejich konání, ale i jejich účastníků a dají se srovnat snad jen s olympijskými hrami.

V našem městě se stal fotbal fenoménem v polovině let šedesátých, kdy místní, prudce se rozvíjející a ekonomicky silné Jihomoravské tažírny a trubkárny zastřešily toto sportovní odvětví a vytvořily mu jak materiální, tak i finanční zázemí. Shodou okolností tomu tak bylo právě v době, kdy na původním veselském hřišti zvaném „Orlovna“ dorůstaly věkem i sportovním umem ročníky kluků, kteří fotbalu propadli tělem i duší. „Lapačáci“, jak si říkali všichni, kteří v okolí tohoto známého veselského pohostinství bydleli, ale i některé spřízněné duše a kamarádi z jiných částí města se zde scházeli, aby na „svém“ hřišti sváděli líté fotbalové boje a formovali svůj hráčský um. Většina hráčů v novém veselském fotbalovém kádru tehdejších, ale i pozdějších let pochází právě z této fotbalové líhně. Na překrásném kvalitním trávníku nově budovaného, na tehdejší dobu nadstandardního a velkorysého fotbalového areálu sledovali utkání příznivci z města i okolí v počtu, za který by se dnes nemusela stydět ani ligová mužstva. Vždyť na duel s týmem Dubňan jich přišlo na jaře roku 1968 více než 2 200! A nutno podotknout, že veselská fotbalová jedenáctka se jim za jejich přízeň dovedla poděkovat. Za pět let se přesunul veselský fotbal z okresního přeboru o čtyři třídy, až do moravskoslezské divize. Tehdy nastolená kvalitativní úroveň, ale především skvělá parta hráčů i nadšení fanoušků zůstává měřítkem i v dnešní době.

Tak jako jinde, i v našem městě je historie fotbalu nedílně spjata s obětavou prací všech, kteří se na chodu klubu podílí. I zde jeho historii lemují šiky funkcionářů, hospodářských pracovníků, organizátorů, trenérů a hráčů, kteří svou obětavou prací umožňují chod klubu a jeho sportovní činnost. Všem těm, kteří v této knize budou zmíněni, ale i těm, kteří se z jakýchkoliv důvodů na její stránky nedostali patří upřímné poděkování a vzpomínka za vše, co pro zdejší fotbal udělali.

S mírnou úpravou přebíráme k zakončení úvodního článku této knihy opět věty z již zmíněné první publikace :

    90 let fotbalu ve Veselí nad Moravou 

90 let cílevědomého budování a kamarádského soužití

  90 let radosti mladých, zábavy starších a čestného boje ke cti obce a prospěchu národa     

Úvod (původní text)

Za uplynulých 60 let se významně změnil jak politický, tak i hospodářský život našeho lidu. S tím současně prodělal svůj vývoj a rozvoj i náš nejrozšířenější a nejmasovější sport – kopaná.

TJ Veselí nad Moravou, oddíl kopané, slaví v tomto roce 60 let svého trvání – šedesát let veselské kopané znamená šedesát let bojů za dobrý a hodnotný sport, šedesát let výchovy hráčů i příznivců. K tomu, aby se někdo stal opravdovým sportovcem, nestačí jen to, aby uměl dobře kopat. Je třeba, aby byl řádným uvědomělým, opravdu pokrokovým občanem. Vzpomeňme jen, kolik našich sportovců bylo za kapitalistické republiky aktivně zapojeno do boje dělnické třídy proti vykořisťování, kolik jich položilo i své životy v boji proti fašismu. A tak se budou jistě zamýšlet i čtenáři této brožury nad minulostí, za jakých podmínek byla založena kopaná u nás ve Veselí nad Moravou. Byla to práce obětavá a naprosto nezištná celé rady dobrovolných funkcionářů a pracovníků, kteří se snažili vždycky připravit ty nejlepší podmínky a možnosti k rozvoji tohoto oblíbeného sportu. Byla to také snaha hráčů od dospělých až po ty nejmenší, aby hájili čest sportovního oddílu kopané.

Dnešní generace ani při nejlepší snaze nemůže posoudit tu práci, kterou naši předchůdci pro nás vykonali. Nelze zapomenout tisíce hodin strávených na hřišti při budování a údržbě sportovního zařízení. Často tato práce byla prováděna za cenu osobního volna a někdy i za cenu potíží na pracovišti a v rodině. Náš dnešní úkol je pokračovat v nastoupené cestě, neboť jediným cílem je vychovávat zdravou a zdatnou mládež.

Stručně dějiny oddílu kopaní, které naší veřejnosti předkládáme, nejsou dokonalým obrazem. Nebylo v našich silách podrobněji popsat celý vývoj kopané ve Veselí nad Moravou. Nemohli jsme vzpomenout všechny hráče, trenéry a dobrovolné funkcionáře. Nebylo možno podchytit všechno. Stáli jsme před problémem, jak říci vše, na nikoho nezapomenout, nic nevynechat. Proto se předem omlouváme. Pokud se tak skutečně stalo, nebyl to úmysl, stalo se tak z nedostatku dostupných pramenů.

První dvě období let 1928 – 1948 a pak 1948 – 1958 jsou zpracována s využitím dřívějších publikací popisně. Období posledních třiceti let (1958 – 1988) je zpracováno více statisticky a to díky dostupnosti podkladů.

Výbor oddílu kopané TJ Veselí nad Moravou děkuje všem nadšeným pracovníkům, kteří připravili podklady, kteří bez ohledu na čas a problémy, tuto brožuru zpracovali. Dík patří i těm, kteří poskytli podklady a fotomateriály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Výbor oddílu kopané TJ Veselí nad Moravou

IN MEMORIAM

Vážení čtenáři!

Dříve, než se začneme vracet ve vzpomínkách ke svému mládí, vzpomeňme všech těch obětavých a nadšených členů, ať již hráčů nebo funkcionářů, kteří se dnešních dnů, kdy společně oslavujeme 60. výročí založení kopané v našem městě Veselí nad Moravou, nedožili.

Vzdejme všichni hold jejich práci, kterou vykonali v daleko horších podmínkách než my, kteří žijeme a pracujeme v socialistické společnosti.

Vzdejme všichni hold jejich práci a snažení. S úctou a obdivem se skloňme před památkou všech těch, kteří se zasloužili o rozvoj kopané v našem městě.

Jsou to především tito funkcionáři a hráči:

Bártek František, Bezděk Josef, Bílek František st., Bílek Karel, Buček R., Boček Fr., Buřil Frant., Daněk Jan, Daněček Kristián, Daniel Alois, Duda Vlad., Čajka Jaroslav, Ehrenhaft Mikoláš, Čajka Karel, Fojtík Ferd., Fojtík Bedřich, Fotík František, Frolek Antonín, Herzog Karel, Herzog Otto, Hložek Otta, Holek Jan, Holek Karel, Holek Milan, Hrachovský Rudolf, Horák František, Hostýnek Oldřich, Hošek Jan, Chmela Josef, Jurásek Jan, Juřena Josef, Kabela Antonín, Karlík Miroslav, Klobus Mikoláš, Karp Miroslav, Kohoutek Lad. st., Kolář Frant., Kolář Stanislav, Kolář Ferd., Konečný Frant., Konečný Miroslav, Konečný Josef, Korbel Josef, Korvas Frant., Koryčanský Ant., Kotek Mir., Kroupa Jaroslav, Kouřil Lad., Koudelák Zd., Kratochvíl Jindřich, Langer Karel, Langer Otto, MUDr. Leitgeb Frant., Lípa Vít, Lovecký Jos., Lovecký Leopold, Lovecký Karel, Macků Jos., Macháň Jos., Matěj Antonín, Marek Mir., Melichárek Leopold, Míček Fr., Míček Jos., Motyčka Ant., Mysliveček Frant., Močička Fr., vdp. P. Navrátil Boh., Odstrčilík Otto, Orlich Alex., Pecha Karel, ing. Procházka Jos., MUDr. Pešík Jos., ing. Pikna Lad., Pimpera Jan, ing. Příhonský Milan, Rais Bela, Robek Jos., Robek Lad., Růžička Mir., Řičica Jan, Severín Frant., Schneeweisz Frant., Schwaller Jos., Sladký Ferd., Smištík Viktor, Šimon Al., Stuchlík Mir., Šimlík Frant., Šimlík Jos., Těthal Bedřich, Tobola Lad., Tomeček Matěj, Tomeček Jar., Trachta Jakub, Tyllich Frant., Václavek Lad., Václavek Jar., Válek Jos., Vajdík Karel, Vajdík Vojtěch, Valík Antonín, MUDr. Valoušek Josef, Večeřa Josef, Vinkler Josef, Višňovský Jan st., Vlach Jan, Vlach Josef, Zajíček František, ing. Zálešák František, Zálešák Jan, Zahrádka V., Zezula – Kučera a Žádník Rudolf.

Tablo s prvními hráči a funkcionáři sportovního oddílu ve Veselí nad Moravou z let 1928 - 1938.

Mnoho jmen z něj se nedochovalo. 

Větší foto vlevo nahoře Páter Bohumil Navrátil, velké foto níže Ferdinand Fojtík, dále malé fotky odspodu nahoru Antonín Glóza, MVDr.Sedláček, pan Bártek, pan Horák a a třetí od konce pan Durďák.


Šedesát let veselské kopané(původní text)

Před čtyřiceti lety v roce 1948 byla vydána brožura „Dvacet let sportovního klubu ve Veselí nad Moravou“. Za deset let na to, v roce 1958 byla vydána druhá brožura „Třicet let kopané ve Veselí nad Moravou“.

Dnes po dalších třiceti letech předkládáme brožuru třetí „Šedesát let veselské kopané“, která popisuje léta 1958 – 1988, ale vrací se i k samotným začátkům kopané v našem městě.

Pro ty, jimž se již dříve vydané dvě brožury do rukou nedostaly, uvádíme ve zkratce nejdůležitější fakta od založení oddílu u nás ve městě od roku 1928.

I. Léta 1928 - 1948

První zprávy o neorganizované kopané ve Veselí nad Moravou jsou z let 1920 – 1925. V té době vznikly zárodky pozdějších oddílů kopané Sportovní odbor Sokol, který byl později přejmenován na SK a pak AFK Veselí nad Moravou. Dále to byl DSK (Dělnický sportovní klub), později přejmenován na Rudou hvězdu. Jak to bylo s kopanou ve Veselí nad Moravou před rokem 1928 nevíme přesně. Nejsou žádné záznamy a proto jsme odkázáni jen na dřívější ústní podání. Tehdejší průkopníci veselské kopané již nežijí. Proto čtenáři předkládáme vzpomínky dvou hráčů, které byly uveřejněny v brožuře „Třicet let kopané ve Veselí nad Moravou“ v roce 1958.

Nejstarší dochovaná fotografie veselských fotbalistů – hřiště Orla, počátek třicátých let

Zleva počínaje brankářem : Dr.Ladislav Kozumplík, Fr.Horák, Bedřich Všetula, Dr.Sovka(Vnorovy), Tomeček(Zarazice), Dr.J.Pešík,  Ant.Všetula, Fr.Bártek, Fr.Michalík, Josef Chmelař zvaný „Čidán“

Josef Macháň – „Vzpomínky na první kopanou ve Veselí nad Mor.“

Když jsem v roce 1924 přišel z Vídně, viděl jsem, že tu není fotbal. Brzy jsem se seznámil s kamarády a domluvili jsme se na založení fotbalové jedenáctky. Sešlo se nás dost. Byli to, pokud se pamatuji, Karel Vajdík, Jindřich Strachota, Otto a Karel Langrovi, Otto a Karel Herzogovi, Jan Jurásek, Jožka Robek, Láďa Kouřil a jiní, jejichž jména mně již vymizela z paměti. Začali jsme hrát na bývalém tenisu za měšťankou. Pak jsme jednali s obecní radou o přidělení pozemku na hřiště. Nepochodili jsme. Co teď? Hrál jsme chtěli, ale hřiště nebylo. Také na sokolovně neměli pro nás pochopení. Navázali jsme proto styk s mladšími členy Sokola, kteří měli o kopanou zájem. Byli to Láďa a Jaroslav Václavíkovi, Lojza Poulů, Julek a Slávek Kroupů. Jožka Juřena, Frant. Tyllich, Karel Holků, zubní technik Šerlc, obchodník Fer. Sladký, Slávek Vernerů, Chatrný, Tonda Čech a jiní. Po dlouhém jednání jsme dosáhli toho, že nám hřiště na sokolovni bylo pronajímáno za poplatek 120,- Kč měsíčně a domovnici 70,- Kč. Tak mohla být veselská kopaná uvedena do života. Vznikl sportovní klub Veselí nad Moravou.

Mužstvo hrávalo ve složení: Vajdík K., Poula Alois, Václavek Láďa, Herzog K., Langer K., Štenr, Kroupa St., Herzog O., Juřena J., Macháň Jos. Později přišli ještě Štolfa O., Močica A., Štolfa M., Verner Sl., Holek K., Rais B., Boček Fr., Tyllich Fr.

V roce 1925 byl pořádán první maškarní ples. Z jeho čistého výtěžku jsem koupil dresy, kopačky, štulplny, chránítka a dva balony. V tu dobu jsme provedli zaregistrování hráčů do Západomoravské župy. K našemu velkému překvapení jsme však dostali výpověď ze sokolovny a byli jsme nuceni přejít na hřiště „Na tržišti“. Tam jsem já hrál jen dva nebo tři zápasy. Pak jsem přešel do Rudé hvězdy, kde jsem hrál až do roku 1932. Po jejím rozpuštění jsem přešel do Sportovního odboru Orla, kde jsem v roce 1936 svou fotbalovou činnost ukončil.                                       

Mužstvo, které v roce 1938 vybojovalo postup do I.b třídy :

Zleva : Martykán, Michalík, Sečkář, Bártek, Durďák,  Kratochvíl, Lovecký, Horák, Gloza, Kozumplík, Sedláček, Vaverka

Alois Gerstberger – „Vzpomínka na založení DSK (později RH)“.

Psal se rok 1930. V dubnu tohoto roku se sešli soudruzi Grabec Ant., Daněk J., Marek M., Marková Šť., Fojtík B., Michálek L., Lovecký L., Kratochvíl J., Macháň Jos., Chmela J., Gerstberger Al., Tomeček Fr., Fojtík Fr., Frolek Ant., Tomeček M., Zajíček Fr., Kučera Fr.

S těmito soudruhy jsme na schůzi založili při FD TJ Dělnický sportovní klub – krátce DSK, který byl později přejmenován na Rudou hvězdu. Výbor byl zvolen takto: předseda Daněk J., místopředseda Grabec Ant., jednatel Gerstberger Al., pokladník Marek M. Začátky byly velmi těžké. Peněz nebylo a hrát se chtělo. Museli jsme si sami lajnovat hřiště a natahovat sítě. Kopal jsme v polobotkách nebo ve starých botách. Na zápasech se mnohdy málo vybralo, a tak jsme byli nuceni doplácet ze svého. A proč jsme tak málo vybírali? Ve Veselí byla velká konkurence tři klubů: RH, SOO a Sokol. Rudá hvězda měla čtyři mužstva: I.mužstvo, II.mužstvo, dorost a staré pány. Náš první zápas byl s SOO. Vyhráli jsme 2:1. Naše I.mužstvo hrálo v této době dobře. Mistrovství jsme vyhráli s velkou převahou. Za největší úspěchy pokládáme remizu s mistrem ČSR RH Staré Město 1:1. Pěkného úspěchu jsme dosáhli na turnaji v Uh. Ostrohu, kde jsme obsadili druhé místo a získali jsme vlajku a kopací míč.

Rudá hvězda hrávala vždy s velkou chutí. Nebylo žádných hádek. Hráči byli vesměs samí dělníci, kteří museli velmi těžce pracovat,a by se uživili. Na nedělní kopanou se však vždy těšili. Kopačky a dresy si někteří kupovali sami. Šatnu jsme neměli žádnou. Převlékali jsme se pod mostem u „pile“. Když bylo pěkně, tak jsme se převlékali na hřišti trhoviska (prostor dnešního areálu OÚNZ). Bylo zajímavé, jak dobré byly v této době vztahy mezi kluky SOO, RH a Sokol. Velkou radost jsme měli společně, když všechny tři kluby vyhrávaly. Co se týká psaní plakátů a jejich vylepení, i to jsme si dělali sami. V té práci mi pomáhal velmi obětavě Janek Vlachú a můj učeň Ferdinand Fojtík.

Naše jedenáctka se opírala o tyto hráče: Lovecký Leopold, Macháň Josef, Hrabal Jan, Zajíček Frant., Fojtík Bedřich, Tomeček Matěj, Gerstberger Alois, Tomeček Frant., Kratochvíl Jindřich, Koryčanský Antonín, Vlach Jos., Fojtík Frant. a jiní. Nejlepší střelci branek byli Kratochvíl J., Gerstberger Al., Tomeček Fr. V dorostu jsme vychovali dva výborné hráče a do Daniela Al. a Schneeweisze Frant. Doba trvání RH byla asi tři roky. Odchod hráčů na vojnu s neutěšený finanční stav byly příčinou toho, že jsme dali klub do klidu. Tolik ze vzpomínek.           

V roce 1928 byl založen Sportovní odbor Orla. Základ tohoto klubu tvořili veselští studenti. Začátky byly těžké. Nebylo míčů, chyběla výstroj a nebylo taky vlastní hřiště. Hrávalo se ve vlastních košilích. Ani sportovní výsledky nebyly z počátku valné. Neúspěchy však neodradily. Trénovalo se každý den. Někdy se kopalo na loukách, jindy v „Hájku“. Zápasy se odehrávaly na cizích hřištích. První oficiální zápas na domácí půdě se hrál s ČSK Uh. Brod. Ti hráli I.B třídu. Zápas skončil porážkou Veselí 3:2. Z úspěšných zápasů si odbor nejvíce cenil vítězství nad SK Mor. Písek 9:0 a nad   Slovanem Bzenec 4:0. To bylo v roce 1929. předsedou odboru byl Ota Hložek, mužstvo vedl Vojtěch Vajdík a pokladníkem byl Vlad. Kozumplík. V roce 1930 vstoupili do odboru noví členové. Posilami mužstva se stali Jenda Višňovský, František Bílek, Zdeněk Koudelák, Josef Lovecký, František Tyllich, Oldřich Mátl a další. Nejlépe stříleli branky Ant. Pešík 17 a Oldřich Mátl 14. V mužstvu se postupně vystřídali tito hráči: Všetula B., Sukup E., Krejčí Fr., Bílek K., Čajka Jos., Kozumplík Vl., Višňovský J., Pimpera J., Močička Fr., Koudelák Zd., Všetula A., Macháň Jos., Tyllich Fr., Pešík Jos., Schwaller K., Bílek Fr., Pešík Ant., Lovecký J., Šimlík Fr., Vajdík V., Mátl Oldř., Kozumplík Jos., Hložek Otto, Achtberger V.

Rok 1931 přinesl odboru další úspěch. Oddíl kopané byl zařazen do fotbalového mistrovství župy, kde jeho soupeři byly kluby: SK Ostr. Předměstí, SK Mor. Dubňany, FK Hrušky, DSK Kostice, SK Zatčany a SK Velešovice. Mistrovství bylo odehráno se střídavým štěstím. Oddíl se nijak dobře neumístnil. Získal však cenné zkušenosti, které uplatnil v dalším mistrovství. Reorganizací soutěže se dostal do vyšší třídy. O prvenství zde bojoval s SK Dubňany, SK Kyjov, AC Slov, Sparta Kyjov, SK a DSK Rohatec, SK Ostr. Předměstí a AFK Veselí n. Mor. Nejvíce byla ceněna remize s SK Kyjov 2:2 a vítězství nad DSK Rohatec 7:0. V roce 1932 i v letech dalších dosahoval oddíl stálého vzestupu. Úspěchy střídalo však i zklamání. Čas utíkal a ani sportovcům se léta nezastavila. Starší hráči zanechávali kopané, jiní se vzdálili z Veselí za zaměstnáním a studenti odcházeli po maturitě na další studia. Do mužstva se postupně dostávali noví hráči, kteří nejen výkonnost mužstva udrželi, nýbrž ji pozvedli tak, že v r. 1938 odbor postoupil do I.b třídy BZMŽF. Klub dosáhl cenných vítězství i v přátelských zápasech. Porazil SK Hodonín 8:0, Verwärts Vídeň 8:0 a SK Přerov 6:4. Mužstvo, jehož kádr tvořili téměř spolužáci, hrálo ve stejné sestavě po několik sezon. Byl to jeden z nejlépe sehraných celků v historii klubu. Hráli v něm: Martykán Antonín, Sečkař Karel, Michalík František, Bártek František, Kozumplík Josef, Horák František, Durďák Stanislav, Kratochvíl Jindřich, Sedláček František, Gloza Antonín, Lovecký Karel, Schneeweisz František.

Škoda, že události roku 1939 znemožnily další pokojný růst a vývoj kopané u nás ve Veselí n. Moravou. Za tak zvaného Protektorátu v roce 1942 změnil odbor své jméno. Nový název byl SK Veselí nad Moravou. Hřiště Orla bylo uzavřeno a tak se hrávalo na trhovisku (nynější areál OÚNZ). Klub měl možnost postoupit do I.a třídy. Dosahoval dobrých výsledků. Porazil Kyjov na jejich hřišti rozdílem třídy. V rozhodujícím zápase však neměl štěstí a prohrál doma s SK Mor. Novou Vsí 3:4. Kádr mužstva tvořili tito hráči: Matěj Antonín, Korbel Josef, Karlík Miroslav, Sečkař Karel, Kratochvíl Jindřich, Hendrych K., Kadluba Karel, Daniel Alois, Štolba Kočin, Schneeweisz Frant., Smištík Boh., Rolenc Svatl., Šišpera Ludvík, Kozumplík Jaroslav, Leitgeb Lad., Čajka Jar., Michálek Jar., Matula Fr., Fojtík Jenda. Příznivci klubu po tomto zklamání nalezli útěchu alespoň ve vítězstvích dorostenců. Ti pod vedením Jendy Višňovského vyhráli mistrovství, probojovali se do finále, kde podlehli až SK Židenicím. O tento úspěch se zasloužili dorostenci: Durák Jos., Karlík Mir., Michálek Jar., Rolenc Sv., Smištík Boh., Zajíček Fr., Holek Milan, Lípa Jos., Sedláček Jar., Kozumplík Jar., Růžička E., Šišpera Lud., Fiala Fr., Čajka Jar., Hanák Jar.

Mužstvo SK Veselí nad Moravou na snímku pořízeném 18.května 1943. Vedoucím mužstva byl Ferdinand Fojtík.

Nejtíživější však na klub dolehl rok 1944. I přesto, že bylo dosaženo pěkných dílčích výsledků: vyhrál s SK Bučovice 3:2, SK Slovan Bzenec 3:2, SK Brankovice 3:2, SK Slavkov 4:1, Vikt. Uh. Ostroh 3:1, SK Hušky 5:1, ale sestupu do nižší třídy se však již zabránit nedalo.

Pokračování : Historie fotbalu ve Veselí n. Moravou 2


Ve Veselí nad Moravou, 18.června 2019

Zpracoval : Vilém Reichsfeld