Historie pošty a poštovnictví                                          ve Veselí nad Moravou 9

​​​​​​​Zajímavosti z poštovní a obecní historie

Obec, o které by se kolem roku 1900 dalo říci, že je pouhou vesnicí, se postupným rozvojem, souvisejícím zejména s výstavbou Vlárské dráhy a následným budováním železniční infrastruktury, ale i začínajícím průmyslovým rozvojem, školstvím, řemesly a obchodem stala časem malým regionálním centrem.

​​​​​​​​​​​​​​Důležitým datem v historii obce Předměstí Veselí byla změna jeho regionálního postavení, když byla císařským dekretem z 27.dubna 1913 povýšena na městys. Při této příležitosti byla vydána, k tomu ustavenému slavnostním výborem příležitostná publikace (obrázek vlevo)

Skutečným svátkem a oslavami této události pak byly  dny 16. a 17. srpna 1913, ke kterým bylo, zřejmě aktivitou poštovního úřadu zhotoveno provizorní dvouřádkové příležitostné razítko. Pohlednice, na jejímž rubu je otištěno, byla podána k odbavení na poště v den následující po oslavách, tedy v pondělí, 18.srpna 1913.

Předmětem zájmu sběratelů poštovní historie nejsou pouze doklady s poštovním razítkem, ale také další doklady se vztahem k obci, či oblasti, která je předmětem jejich zájmu.

V Rakousku se jim říká „Heimatsammler“, což se nedá jednoduše, ani doslovně přeložit. 

Doklady které tito sběratelé sbírají, jsou mimo poštovní doklady pohlednice a fotky, například také listiny, na kterých je obecní razítko, či razítka místních institucí (např. farní úřad, hasiči, policie, vojsko), obálky a lístky s firemní reklamou, ozdobné faktury a účty místních firem. ​​​​​​​

Takovým případem je "Zapsání úmrtí z obce Milokošť", ze srpna 1899, tedy ještě z doby, kdy byl samostatnou obcí s obecním aparátem a starostou Petrem Šišperou. U jeho podpisu je otištěno modré úřední razítko – pečeť obce Milokošť. Je to čtyřstránkový formulář, který byl po vyplnění zaslán Okresnímu soudu v Uherském Ostrohu, kde byl přijat 9.srpna 1899.  

Poslední mužský potomek šlechtického rodu Chorinských, Friedrich, česky Bedřich (23.11.1923 – 23.2.2008) byl v době II. světové války ve věku, kdy se musel obávat povolání do Německé armády – Wehrmachtu. Chorinští se přihlásili k německé národnosti, a tak tomu ze strany Třetí Říše nestálo nic v cestě. Po skončení války měla rodina Chorinských díky tomuto zásadnímu kroku, učiněnému během války značné problémy, které dokumentují různé úřední dokumenty. Dole vlevo je vyobrazen jeden z těch objektivnějších - vyjádření ONV v Uherském Hradišti. 

Hodnotit tehdejší dobu z dnešního pohledu, posuzovat chování lidí a dělat z toho jednoznačné závěry, považuji za velice ošidné, zejména, pokud tak činí lidé, kteří se narodili v dobách klidných a nebyli vystaveni nátlaku bezohledné moci a možnosti postihu z její strany.

Poštovní styk příbuzných, s jejich, v německé armádě sloužícími syny byl úřady přísně organizován.

Příbuzní vojáků Wehrmachtu obdrželi příslušné číslo polní pošty vojáka, aby mu mohli napsat. Účelem číselného systému polních pošt bylo maskování místa pobytu příslušných jednotek a sdružení vojsk. Pokud voják psal domů, když se jeho jednotka přemisťovala, jediný komentář k dopisům polní pošty místo čísla polní pošty byl „v březnu“, protože mu během této doby nemohla být doručena žádná pošta.

Dopisy byly přepravovány letecky a musely být vyplaceny speciální leteckou známkou, vydanou pro leteckou polní poštu.

Není mně známo, kolik takových dopisů mohlo být na frontu odesláno z Veselí, krásným poštovně historickým dokladem takové korespondence je však dopis, odeslaný z Veselí nad Moravou, dne 10.V.44 hraběnkou Chorinsky, svému synovi - Obgefreiter Friedrich Chorinsky.

Obgefreiter byla hodnost na úrovni desátníka, tedy poddůstojník.

Číslo polní pošty 58728 neudává žádné konkrétní místo, je tak označena Služebna polní pošty funkční od 10.3.1944 do 9.6.1944 při Štábu I a 1. – 4.Kompanie Polního Regimentu 50L.

Písmeno (E) nad a pod číslem polní pošty v adresní části dopisu udávalo upřesnění a specifikovalo druh jednotky. V tomto případě jednu z možností Ersatz – náhradní, Ergänzung . doplňovací,  Einheit – jednotka.

​​​​​​​Ze záznamů již rovněž zemřelé sestry Bedřicha Chorinského Marie Anny vyplývá, že ke konci války, začátkem dubna 1945 pobývali na veselském zámku jen rodiče Bedřicha Viktora Chorinského a jeho sestra Marie Anna. Bedřich sám sloužil v německé armádě ve Finsku, jeho bratr František pak v Polsku, pojmenovaném tehdy okupujícími Němci jako Generalgouvernement.​​​​​​​

​​​​​​​Pokračování : Historie pošty a poštovnictví ve Veselí nad Moravou 10

Veselí nad Moravou, 31.ledna 2023

Autor článku : Vilém Reichsfeld