Hledání zmizelé doby-toulky starým Veselím 5  


Chaloupky

Když jsem na závěr čtvrtého pokračování „toulek“ zmínil rovněž sýpku, která již stála na území Chaloupek, měl to být jediný objekt tohoto území, který zmíním. Dál jsem se vlastně Chaloupkami nechtěl zabývat. Zdálo se mně, že kniha, která k této části města byla vydána, ji zpracovává vyčerpávajícím způsobem. Až dodatečně jsem to přehodnotil a Chaloupky tady zmíním rovněž. Můj pohled je přece jen trochu jiný, než prezentuje zmíněná kniha. Ani v nejmenším si nekladu za cíl jí konkurovat, ale spíše doplnit ve smyslu orientačním.

Chaloupky byly na území města poměrně kompaktním a také vcelku rozsáhlým územním s plochou více než 6 hektarů.

Páteřní ulicí celého území byla ulice Dlouhá, která  procházela celým územím Chaloupek a zkracovala úhlopříčně spojení mezi silnicemi I/55 a I/54 tak, že se ze směru od Uh.Ostrohu nemuselo jet až do středu města na křižovatku směrem do Blatnice. 

Z území Chaloupky se buďto nedochovaly, nebo zde vůbec nebyly pořizovány žádné pohlednice. Proto jsou použity více, či méně kvalitní fotografie, pořízené většinou v 60. a 70.letech minulého století. Na nich zachycená zástavba nemusí zcela odpovídat stavu před II.světovou válkou (zejména pokud jde o drobné stavební úpravy a modernizace fasád), v podstatě se na ní ale nic zásadního neměnilo. Dokládá to i přiložená katastrální situace  z roku 1929.​

Situační plánek celého území Chaloupek(1929). V plánku jsou doplněny pro orientaci dnešní názvy ulic s návazností na původní Chaloupky a také název ulice Dlouhá. Ostatní názvy jsou původní. Zelenými čísly a šipkami jsou označeny jednotlivé fotografické záběry. Pro snadnější čtení je nutné si plánek zvětšit.

Obrazová dokumentace pochází z mnoha pramenů a je rovněž nejrůznějšího stáří, od začátku minulého století až do počátku jeho sedmdesátých let.

Obrázek (1) : vjezd z dnešní Třídy Masarykovy do ulice Dlouhá. Po levé straně továrna na obuv Standard, později Svit.

Na snímku (2) je obrácený pohled směrem k silnici I/55. Po pravé straně je na fotografii zřetelná odbočka do dnešní ulice Zahradní. Procházelo se tam poměrně úzkou uličkou mezi domy a ploty - viz též obr.(3a).

Fotografie (3) : průběh ulice Dlouhá, foceno z 2.patra továrny Svit. Vlevo odbočení do ulice Zahradní.

Průchod (3a) úzkou uličkou do ulice Zahradní (dnešní název).

Záběr (4) : ulice Dlouhá v centrální částí Chaloupek. Druhý dům zleva podél cesty byl po válce jediným obchodem v Chaloupkách. Patřil až do znárodnění panu Knitlovi, který v něm prodával potraviny i poté.                                                  

Obrázek (5): ulice Dlouhá, pohled směrem k továrně na obuv

Obrázek (6): ulice Dlouhá, pohled směrem k UP závodům (směr nádraží)

Pohledy (7),(8),(9) na zástavbu Chaloupek stojící podél ulice Svatoplukovy (I/54). Na místě původní zbourané zástavby byla po roce 1990 postavena tržnice. Z původní zástavby zůstala zachována pouze barokní Poklona svatého Kajetána (trojhranná stavba stojící těsně u 2.domu zleva na obr.(7).

Pohled (10) do ulice, která byla souběžná s ulicí Svatoplukovou a směřovala od ulice Dlouhá k ulici Zbrodek.

Pohled (11) zabírá konec této ulice při jejím napojení na ulici Dlouhou.

Obrázek (12) je pohledem přes krátkou uličku směrem k ulici Bednářská, jejíž domy jsou v průhledu viditelné.

Pohled na snímku (13) směřuje do široké ulice směrem k ulici Dlouhá v opačném směru k obrázku (10). 

Fotografie (14) vystihuje uvolněnou atmosféru a pohodu ulice, či spíše uličky Bednářská.

Fotografie (15) dobře vystihuje zástavbu v pohledu z ulice souběžné se silnicí do Blatnice, směrem k ulici Dlouhá. Celá lokalita Chaloupky byla na první pohled zastavěna chaoticky.

Na obrázku (16) je v pohledu ze silnice I/54 (kousek před podjezden) vidět roh sýpky a krajní domy části Chaloupek zvané Jamy. 

Pohled (16a) zabírá celé území Jamy od železniční tratě. Toto území bylo svým členěním, výškovým polohopisem i skladbou (zeleň, voda, výškové rozdíly) velice zajímavé a lákalo ke klukovským hrám. Podle konfigurace dostalo zřejmě i své pojmenování.

Způsob zástavby, který se na tomto území, které bylo původně pastvinami se řídil pragmatickými pravidly, která zohledňovala například opatření proti požáru, nebo sdružování profesí. Zastavování území započalo zřejmě v třicátých letech 18.století, tedy v době, kdy již byl ve výstavbě Kostel sv.Andělů strážných a klášter Servitů.

Obyvatelé Chaloupek vykonávali mnoho nejrůznějších řemesel a povolání. Podle hrnčířů a bednářů byly pojmenovány i jejich části.

Pohledy do uliček lokality Jamy. Obrázek (17) nahoře je pořízen v době, kdy se již započalo s bouráním jednotlivých domů.

Záběr (18) pochází z doby dřívější a je náhledem do uličky s nezpevněným povrchem. V pozadí tzv."věžáky" na sídlišti Hutník.

Obrázek (19) zabírá stejnou uličku z protilehlé strany.

Pohled (20) : odbočka z ulice Dlouhá do ulice Palackého. Bylo nutno kvůli ní zbourat dva domy podél ulice Dlouhá.

Pohled (21) je pořízen z již nově vybudovaného prodlužení ulice Palackého směrem k Hrnčířkám.

Dovolím si ocitovat z textu pana Vladimíra Groše :

„Naprostá většina lidí co zde žili, nedá na Chaloupky dopustit. Prožili zde šťastné chvíle svého života a zůstaly jim nádherné vzpomínky. Pečlivě udržované domky byly půvabné tím, že člověk rukou dosáhl snadno na střechu, na malých dvorcích se nacházelo vše potřebné, včetně kvetoucích květin. Pamětníci rádi vzpomínají na trochu tajemnou monumentálně působící sýpku, místo kde si dávali schůzky milenci. Pro děti byla nejdůležitějším místem část nazvaná „Jamy“. Zde se nacházelo vše potřebné jak ke hrám, tak k zimním i letním sportům. Žádný přepych, normální příroda, kopeček, stromy, keře, potůček tekoucí do jezírka, a hlavně zde žili rozumní občané.  V místech u sýpky se roku 1936 konaly olympijské hry, běželo se na dlouhé i krátké tratě, házelo se kamenem i oštěpem, skákalo se do dálky i do výšky, podstavec i laťku opatřil obchodník se smíšeným zbožím Stanislav Knitl.“

A dále :

„Zánik původních Chaloupek začal roku 1971, kdy bylo započato s postupnou demolicí jednotlivých domků. Z původních Chaloupek přežila pouze barokní poklona sv. Kajetána a rožní dům č. 607, který je relativně mladý, byl vystavěn krátce před rokem 1862“.

Občas, když přijde řeč na staré Chaloupky (a je to již velmi zřídka) vyslovují účastníci takové debaty své názory na to, zda měla původní zástavba Chaloupek zůstat zachována. Zastánci takového názoru mají svou pravdu v tom, že Chaloupky měly svůj nepopiratelný půvab a kolorit. Nedovedu si však představit, kdo by dnes byl ochoten v tak stísněných poměrech bydlet, přestože by se domky daly citlivě renovovat.

Z Chaloupek se v 6.pokračování vracíme zpět přes silnici, k továrně na nábytek Beer a Žádník.


Ve Veselí nad Moravou, 25.února 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld