Kauza tržnice

Za poměrně zvláštních, či spíše nestandardních okolností  proběhlo na posledním, 5.zasedání zastupitelstva města nabytí, nebo chcete-li koupě nemovitých věcí, tedy pozemků a budov všeobecně známých jako tržnice na ulici Svatoplukova.

Než se vrátím zpět k nabytí těchto nemovitostí ze strany města, dovolím si alespoň ve stručnosti zrekapitulovat docela pestrou historii tohoto zařízení městské infrastruktury. Odstavce popisující vývoj a důležité změny v anabázi tržnice jsou vyznačeny na začátku modře a tučně.

1.Tržnice ve Veselí nad Moravou byla vybudována v roce 1994. Stavebníkem, který stavbu financoval a po jejím dokončení tedy vlastníkem staveb a poskytovatelem leasingu byla firma Investprojekt Zlín, leasingovým nájemcem pak Město Veselí nad Moravou.

Jednatelem firmy Investprojekt Zlín byl pan Šimon Zemek. Považuji za vhodné na tomto místě uvést, že značné podnikatelské aktivity vyvíjel ve Veselí nad Moravou rovněž pan JUDr. Zdeněk Zemek. Ten byl společníkem firmy Investprojekt pouze do 3.května 1993. 

Stavební náklady, tedy cena tržnice byla v době jejího pořízení kolem 14 milionů korun, což je ve srovnání s finální cenou, kterou by město za 20 let leasingu zaplatilo 1/3. Proč město tehdy uzavřelo tak nevýhodnou leasingovou smlouvu se dnes již těžko dozvíme. Obvyklá odpověď pamětníků tehdejšího dění, kteří u toho byli je „Taková byla doba“. Podobnou odpověď je možné zaslechnout i u průšvihu se ztrátou zámku. „Nedovedli jsme si představit, důvěřovali jsme…“. 

Mám na to jednoduchou zásadu. Smlouvu, kterou bych neuzavřel pro sebe, neuzavřu ani pro město! Zřejmě tak ale každý nepřemýšlí. Bohužel, už je to pryč, spravit se na tom nedá nic.

Leasingová smlouva k tržnici upravovala dobu nájmu od  01.04.1994 do 31.03.2014. Nájemné (leasing) činilo  2 104 200,- Kč ročně, tedy krásných 167 tisíc korun měsíčně, které město splácelo firmě Investprojekt. Celková cena leasingu byla vypočtena za 20 let  na  42 084 000 Kč.

2.Z důvodů klesajících tržeb z pultového prodeje, byl leasing tržnice ze strany města Veselí nad Moravou ukončen ke dni 31.03.2004. K tomuto datu byla městem společnosti Investprojekt uhrazena v měsíčních splátkách částka nájemného celkem 21 042 000,-  Kč, tedy polovina plánovaných nákladů za 20 let leasingu.

Důvodem ukončení smlouvy novým vedením města byla značná nevýhodnost finančních podmínek pro město.

3.Z důvodu předčasného ukončení leasingové smlouvy byly pak dle podmínek uzavřené leasingové smlouvy Investprojektu  na  8. Zasedání zastupitelstva dne 1.12.2003 (usnesení III/6) byly odprodány pozemky  o celkové výměře  5 218 m2 , za cenu 521 800,- Kč. Město tedy po té bylo zbaveno starostí o pozemky i budovy tržnice, která byla v té době koncepčně i technicky zastaralá a její výnosy se trvale snižovaly.

4.Pokračování kauzy nastává koncem roku 2013, kdy pan Šimon Zemek hodlá ukončit vzhledem ke svému věku podnikání a chce svoji společnost Investprojekt s celým jejím majetkem, kterým již byla pouze veselská tržnice prodat. 16.prosince 2013 projednává tuto záležitost zastupitelstvo města na svém 15.zasedání.

Výsledkem je usnesení, které sděluje, že členové byli seznámeni „s návrhem smlouvy ve věci odkoupení  100 % podílu firmy  Investprojekt   IČ 440 03 919 , uzavřené mezi  spol. Investprojekt  spol. s r. o., Lazy I 4290,  760 01 Zlín a  spol. VESBYT s. r. o., Blatnická 1527, 698 01 Veselí nad Moravou, včetně pokrytí kupní ceny  8 000 000,- Kč formou  převodu finanční částky  VESBYTU s. r. o.  v období let 2014 – 2020 dle notářského zápisu  formou  příplatku města“. 

Mohu-li toto usnesení komentovat, pak asi takto : město obdrželo velmi seriózní nabídku s nadstandardními podmínkami splácení kupní ceny (2 miliony Kč bezprostředně po uzavření kupní smlouvy  a zbývající částka v 6  splátkách, ročně  po  1 mil. Kč ),  kterou z mě neznámých důvodů nevyužilo.

Když jsem o tom později mluvil s panem Šimonem Zemkem, sdělil mně mimo jiné, že :“ Starosta Kozumplík byl vstřícný a měl zájem, náměstek Kolář to komplikoval, byl chytrý, až moc vzdělaný a tvrdil, že nejsou peníze a město to pak odmítlo!“.

5.V březnu roku 2014 dochází ze strany pana Šimona Zemka k prodeji společnosti Investprojekt  spol. s r. o. novým majitelům. Prodejní cena je stejná, jako pro město, tedy 8 milionů korun.

6.Uplynuly další čtyři a půl roku a v zápise z 96. schůze Rady města Vesel í nad Moravou, která se konala dne 14.05.2018 se ve 24.bodě jednání mimo jiné sděluje :

Rada města Veselí nad Moravou byla seznámena s nabídkou komerčních pozemků v centru města Veselí nad Moravou od realitní společnosti REAL MORAVIA s.r.o., a to areálu tržnice v centru města za minimální cenu za pozemky, stavby včetně platného stavebního povolení na výstavbu 3 polyfunkčních domů (bytové domy s provozovnami) ve výši 25 mil. Kč.

7.Poslední kapitola složité anabáze tržnice byla napsána, jak jsem již na začátku článku avizoval, na 5.zasedání zastupitelstva města, bod č.14, dne 16.září 2019.

Předpoklad pro to, aby ke koupi tržnice mohlo dojít vytvořilo usnesení 19.schůze rady města, bod 6, která se konala 15.července 2019, 20.schůze rady města, bod 11, která se konala 2.srpna 2019 a 22.schůze rady města, bod 7 . Rada byla seznámena s informacemi o připravované aukci tržnice, vyjádřila podporu investičnímu záměru tamtéž a uložila odboru MI zajistit účast města na připravované aukci pozemků v areálu tržnice ul. Svatoplukova k. ú. Veselí-Předměstí. Město Veselí nad Moravou bylo zaregistrováno jako účastník aukce, byla složena jistina ve výši 100.000 Kč.  Ta se nezapočítává do kupní ceny nemovitosti a bude započtena na odměnu organizátora aukce, společnosti REALITAS invest group, s.r.o., IČ  26976064, Mokropeská 2026, 252 28 Černošice.

K tomu, že byla složena uvedená jistina musím poznamenat, že to možná není v rozporu se zákonem o obcích, podle kterého pouze zastupitelstvo rozhoduje o nabytí, či prodeji nemovitých věcí, nicméně to vytvořilo závazek pro zastupitele koalice, kteří nabytí museli schválit. Jinak by totiž jistina propadla organizátorovi aukce a bylo by zajímavé, kdo by ji uhradil.

A nyní k tomu podstatnému :

  • Opozice se o celém záměru koupit tržnici dozvěděla až týden před zastupitelstvem, tedy až po provedené dražbě
  • Osm z přítomných devíti opozičních zastupitelů se hlasování zdrželo, nebo bylo proti nabytí tržnice. Důvodem pro to byla v první řadě arogance, kterou vedení města projevuje tím, že jí nestojí za námahu opozici se svými zásadními záměry seznamovat, dále pak nesouhlas s obrovskou cenou, která za ni byla v aukci zcela zbytečně zaplacena!
  • Aukce výše uvedených pozemků proběhla elektronicky prostřednictvím portálu www.webaukci.cz ve středu dne 04.09.2019 a město Veselí nad Moravou podalo nejvyšší nabídku ve výši 15.000.000 Kč.

​Nejpodstatnější a celou dražbu nejvíce zpochybňující fakta a otázky :

  • Proč byla koupě tržnice před šesti lety za cenu 8 milionů korun s výhodným splátkovým kalendářem odmítnuta a nyní nebyl problém zaplatit za stejnou věc milionů 15, tedy o téměř 100% více?
  • Vyvolávací cena byla 4,5 milionu korun a nejvyšší kupní ceny 15 milionů korun bylo dosaženo po jedné hodině a 14 minutách elektronické dražby.

    Město zakoupilo za 15 000 000 Kč celkem 5 075 m2 pozemků. Cena za 1m2 tedy obnáší 2 955 Kč. To je cena na zdejší poměry vskutku nevídaná (myslím, že ve Veselí rekordní) a to zejména v souvislosti s tím, že součástí pozemků jsou jako jeho zátěž zastaralé stavby. Ty bude nutné před jakýmkoliv dalším využitím pozemků a uskutečněním jiného záměru odstranit, což bude stát zhruba 2 miliony korun, tedy dalších 400 korun za 1m2. Jsme na 3 350 korunách za 1 m2 . Zakoupené pozemky jsou tedy o 200 až 250% předražené. 

  • Toto je přesně ten případ, kdy vedení města a zejména starosta nepostupovali s péčí řádného hospodáře, jak jim ukládá zákon. Starosta svévolně rozhodl o výši částky, za kterou byla vydražena tržnice a to přesto, že musel velmi dobře vědět, že je významně předražená. Toto jednání nelze ničím rozumným odůvodnit.
  • Součástí příloh pro zastupitele byly všechny možné dokumenty a podklady, včetně protokolu o provedené aukci. Chyběl však pro mě veledůležitý doklad, protokol o průběhu aukce. Tedy doklad, který prokazuje, kolik se aukce zúčastnilo dražitelů a jak přihazovali. Ten zastupitelům vedení města z mně neznámých důvodů neposkytlo. Zavolal jsem proto pořadatele aukce společnosti REALITAS invest group, s.r.o., sídlící v Černošicích u Prahy. Její makléř Jiří Kozumplík mně sdělil, že tento dokument město obdrželo, sdělil jsem mu své jméno a on slíbil, že o tom zpraví vedení města. Když jsem se dotázal, kolik bylo dražitelů, řekl mně že tři, včetně města. Chtěl jsem vědět, kdo to byl. Bylo mně sděleno, že to podléhá ochraně údajů. Nechtěl jsem věřit, že to ještě dnes takto může fungovat. Odpoledne na zastupitelstvu starosta při mém dotazu na tento dokument protokol vytáhl a sdělil, že dražitelé byli tři a jsou označeni pouze čísly.Takhle přesně to chodilo v devadesátých letech v dražbách, ve kterých se dražil státní majetek. Nebyly sice internetové, ale taktéž anonymní. 
  • Jaká je toto transparentnost o které se stále mluví, když se nesmím jako zastupitel, který má kvalifikovaně rozhodovat dozvědět, kdo vytahoval cenu ze 4,5 na těžce stravitelných 15 milionů korun? Můžu se právem domnívat, že aukce byla, jak se říká cinknutá. Tedy, že tam mimo města dražili ještě dva bílí koně, aby cenu zvedli na předem dohodnutých kulaťoučkých 15 milionů korun. V čí prospěch, to je další otázka.

​Týden po zastupitelstvu se ve Veselských listech objevil  tento článek :

Dovolím si na tomto místě zcela zásadně polemizovat s obsahem výše vyobrazeného článku z webu města, převzatého později také Veselskými listy.

To myslí pan starosta opravdu vážně, že připouští jako jednu z možností využití zakoupené tržnice cituji " buď zachování stávající tržnice a její případnou modernizaci, nebo využití ..". S myšlenkou na uskutečnění tohoto variantního záměru si opravdu dovolil vydražit za 15 milionů torzo tržnice, které se ani rekonstruovat nedá a jehož stržení bude stát další miliony? I laikovi je na první pohled jasný technický i provozně zcela zastaralý a zchátralý stav tohoto zařízení, které je nutné zbourat. A toto je prosím jeden z důvodů, proč rada rozhodla o účasti v elektronické aukci? Pro koho by to zařízení asi sloužilo, když trhovectví tady dávno pro naprostý nezájem prodávajících i kupujících skončilo? Proč si bere pan starosta na svá bedra také na poměry města obrovský a návratností nejistý investiční záměr - výstavbu polyfunkčního komplexu v dnešní odhadované hodnotě 120 milionů korun? Při všech investičních plánech a již tak velkých investičních výdajích města? To je snad úloha a činnost pro zkušené developery a ne pro samosprávu, která to neumí! Jaké asi hrozilo riziko, že se areál tržnice dostane do nepovolaných rukou a bude zneužit, pokud jej nekoupí město? Máme přece územní plán, který zcela jednoznačně definuje, co se tam dá postavit. Až do dražby nebyl o areál tržnice žádný zájem a najednou se v dražbě objeví tři zájemci a vyženou cenu tak vysoko? Podivná náhoda. Proč město nenechalo vyhrát jiného zájemce, když záhy po začátku dražby zjistilo, že nedraží samo, pokud tedy dražba nebyla, jak jsem již uvedl pouze na oko? Tím by přece byl jeho zájem na využití území naplněn a město samo by neneslo žádné riziko. Co znamená věta na konci článku, že město bude "trvat na tom, aby zůstala zachována existence tržních míst v jiné části centra." Trhy přece dnes již z mnoha důvodů nikoho nezajímají, nakonec ani doposud se nic podobného ve městě nekonalo (mimo příležitostné akce). Slyšel někdo na radnici, jak dopadla krásná krytá a vytápěná tržnice v Uherském Hradišti? A to je Hradiště trochu jiné město, nežli Veselí.

Úvahy a myšlenky ve zmíněném článku vyplývají z naprosté neznalosti, nebo ignorance skutečného stavu věci a dost možná jsou to také jenom pokusy omluvit a zamaskovat před občany neodůvodnitelně předraženou koupi tržnice. 

Je zde příliš mnoho podstatných otázek a pochybností, na které neodpovědělo zastupitelstvo, ani již zmíněný článek starosty. Nemohu se proto zbavit pocitu, že tady něco hodně smrdí. Koupě tržnice byla přinejmenším drahým a nepromyšleným krokem, na který město v krátké budoucnosti finančně těžce doplatí!


Ve Veselí nad Moravou, 1.října 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld