Konec války v železniční  stanici a  městě Veselí nad Moravou

Průběh druhé světové války nebyl pro železniční stanici i město Veselí nad Moravou  zničující a minuly nás rovněž přímé letecké nálety. Bylo sice shozeno asi 16 leteckých bomb, po kterých zůstaly v okolních polích velké trychtýře o objemu až 100 m3, nenapáchaly ale jinak žádné materiální škody. Již od počátku dubna 1945 přes stanici stále projížděly vojenské transporty bez jakéhokoliv jízdního řádu. Německé vojenské jednotky vybudovaly velké dřevěné zábrany u Baťova kanálu a u železničního podjezdu. Po betonové silnici od Blatnice k Bzenci přes město jely celé noci německé vojska, zejména dělostřelectvo také si maďarskými vojáky. Když se fronta pod tlakem sovětské a rumunské armády přiblížila k Veselí, místní posádka Němců vyrabovala velkostatek a obchody a poté odjela. Přijely další ustupující němečtí vojáci a zakopávali se kolem nádraží za betonovou zdí až po železniční mosty, za skládky a  vozíky úzkokolejné dráhy na Láně. Vlaková doprava se úplně zastavila . Ve středu 18.dubna 1945 se přiblížila rumunská vojska a odstřelovala děly  oblast  obsazenou Němci. Granáty a šrapnely dopadaly na nádraží a pole před stanicí. Zůstalo 40 kráterů po minách. Letecké nálety podporovaly rumunskou armádu, která útočila z kopců a polí od Kozojídek a Zarazic a německá vojska ustupovala k Uherskému Ostrohu. V okolních stanicích i ve Veselí od 11.dubna 1945 pilně, pod hrozbou obranné střelby pracovaly německé destrukční čety, které připravovaly odstřely. Byla zničena, demontována a odvážena telefonní a telegrafní zařízení, zabezpečovací technika a spojovací ústředna.

Záměrně vykolejené a trhavinami z kolejnic vyhozené lokomotivy v areálu železniční stanice Veselí nad Moravou.

Nahoře : z kolejnic shozená lokomotiva u ohradní zdi. Vlevo na zdi písmeno "V" - Viktoria/Vítězství namalované Německou okupační armádou. Tak si jistě konec války nepředstavovali. Vpravo zničené ocelové nádrže - pohled na bytové domy v dnešní ulici Rumunská. Byli to právě Rumuni, na jejichž počest je ulice pojmenována, kteří pod vlajkou Rudé armády naše město osvobodili. 

Další jednotky podminovávaly železniční výhybky, vagony, lokomotivy a točnu, zaminovaly okolní mosty z města jak směrem k Uherskému Ostrohu, tak i k Bzenci a Strážnici.

V katastru města Strážnice byly vyhozeno 17 mostů, 7 výhybek a poškozeno 22 nákladních vozů. V Moravském Písku byl zničen  i vlárský železniční most pod severní dráhou i s nákladním vlakem,

Ve Bzenci bylo zničeno skladiště a vyhozeny výhybky. Němečtí vojáci se stahovali ke Kyjovu a ve vinohradech probíhaly tvrdé přestřelky s rumunskými osvoboditeli. Bylo mnoho padlých. Ve všech dalších stanicích prováděly destrukční čety stejnou destrukční činnost.

Ve Veselí nad Moravou zapálily německé jednotky sklady, některé domy i obchod Železniční konzum. V úterý 24.dubna 1945 v 11 hodin, zatímco hořely budovy a na kostele zvonily zvony, bylo slyšet silné detonace v městě i okolí. To už němečtí vojáci vyhodili do povětří všechny propustky a mosty  přes Moravu a Baťův kanál. Bylo jich celkem 16. Mimo to i všechny lokomotivy, výhybky, zařízení i vagony a rychle se stahovali za ustupujícími jednotkami k Uherskému Ostrohu a Uherskému Hradišti.

Dva snímky zničené veselské vodní elektrárny, pro město a jeho chod důležitého zdroje elektrické energie.

Pohled na pravobřežní torzo odstřeleného železobetonového mostu přes řeku Moravu.

Dřevěné mostní provizorium postavené namísto zniče-ného žb.mostu. Směřoval z Rybníčku do ulice za starou budovou radnice

Vzápětí přijížděly k dráze rumunská vojska a  po silném ostřelování byli Němci vytlačeni až za Milokošť a tak ve 12.30 hod bylo Veselí nad Moravou osvobozeno za pomoci místních lidí od „ germánských parazitů“. Přijížděly další, i sovětská vojska. Snad ve městě v okolí žel.stanice nebylo jediné střechy celé, všude byly zavalené ulice sutinami ze střech a domů. Na nádraží byly zničeno co se dalo. Destrukcemi bylo poškozeno 85 výhybek a okolních kolejí, 15 lokomotiv bylo poškozeno a 11 naprosto zničeno, poškozeno bylo i mnoho vagonů. V troskách byla vodárna, skladiště i dílny. Mimo poničené střechy, dveře a okna vyražená tlakovými vlnami zůstala nádražní budova vážněji nepoškozena. Co nebylo zničeno za celou 2.světovou válku, bylo v tento den provedeno během několika hodin. Ohromné materiální škody, rozbitý zámek, zničený Baťův kanál s zvedacím mostem, poškozeny byly kostely i fara. Byla to „ohavná německá ničivost. A co těch zásahů od dělových střel po městě, ty se nedaly ani spočítat“ uvádí dobová zpráva.

Druhý den po osvobození se železniční zaměstnanci hlásili do práce a bez ohledu na hodnosti a povolání začali čistit prostory kolejiště, aby se brzy obnovil provoz. Městem projížděla další a další sovětská vojska a speciální stavební jednotky ihned započaly s provizorními pracemi  na zničených silničních mostech a  s obnovou kolejí  za pomoci místních občanů, takže se pod ruským dozorem již 28.dubna obnovila dopravní služba a po půlnoci v 01.19 hod přijel první nákladní vlak č.1901 od Kútů.

Nahoře : technicky velmi zajímavé zvedací zařízení u mostu přes Baťův kanál bylo vážně poškozeno. Těžce poničena je také silnice.

Rumunští vojáci i  maďarští zajatci pod velením ruských důstojníků zprovoznili provizorně mosty přes Moravu, Baťův kanál a odlehčovací kanál a taktéž kolejové pásy a tak  jel už v sobotu ráno 12.května  osobní vlak č.524 k Brnu. Ke Kunovicím po opravě železničního mostu přes Svodnici jel první osobní vlak 30.5.1945 a k Lipovu jel 1.6.1945. Denně pracovalo na obnově 300 lidí a 50 povozů.

Pro: Ředitelství státních drah oddělení II v Brně

K rozkazu č. 172

Železniční služba ve stanici Bzenec za bývalého protektorátu byla ukončena dne 14. dubna 1945 v 16 hodin 15 minut, kdy odjel ze Bzence do Moravského Písku poslední vlak s dozorčími německými orgány.

Dne 18. dubna 1945 ve večerních hodinách odsunula se německá branná moc přes stanici a město jsouc pronásledována oddíly spojeneckých vojsk.

Dne 19. dubna 1945 ve 4 hodiny 30 minut vniklo spojenecké vojsko – Rumunské oddíly – přes stanici Tyršovou ulicí do města, čímž stanice Bzenec i s městem přešla do rukou spojeneckých vojsk a tak osvobozena.

Dne 12. května 1945 byl zahájen železniční provoz na trati Veselí nad Moravou – Brno za dozoru ruských výpravčích vlaků.

Dne 18. května 1945 byla odevzdána místní železniční zařízení a provoz ruskými železničními zaměstnanci do rukou ČSD zaměstnanců.

Ve Bzenci dne 27. července 1945

Odstřelem zničené ocelové železniční mosty přes Moravu v Náklí. Za strženou konstrukcí vlevo nahoře je již vidět nově postavené dřevěné mostní provizorium.

V obvodu města Veselí nad Moravou padlo při bojích na konci války 69 německých vojáků, 17 rumunských vojáků, 1 ruský a 9 občanů našeho města.


Ve Veselí nad Moravou, 16.dubna 2019

Autor článku : Jan Halíček a Vilém Reichsfeld