Očima zastupitele – březen 2024

Večerní chvilky beznaděje

Nedávno jsem při likvidaci tříděných odpadů na sídlišti Kovářská zaregistroval paní středního věku, která se svým Kodiakem provizorně zastavila na k zaparkování nevhodném místě a evidentně zoufale hledala možnost, jak zaparkovat legálně.

Dal jsem se s ní do řeči a vyslechl si zpověď o každodenním, zejména večerním zoufalství řidičky, která po návratu ze zaměstnání hledá místo k zaparkování na beznadějně plných parkovištích na sídlišti, nebo u prodejny Lidlu. Tam se snad ještě výjimečně místo najít dá, ale paní již zaregistrovala, že tam „závory brzy spadnou“. A to doslova a do písmene.

Jeden podobně trpící čtenář mých stránek oslovil zákaznický servis Lidl, zda by mu, jako dlouhodobému zákazníkovi, mohlo být umožněno parkování za úplatu i mimo dobu nakupování. Odpověď byla následující :

"Závorový systém bude spuštěn do konce února 2024. Systém bude nastaven tak, že 90 minut parkování bude zdarma a každá další hodina bude zpoplatněna 100 Kč.

Zároveň však vnímáme situaci s nedostatkem parkovacích míst na přilehlém sídlišti, proto bude v počáteční fázi systém nastaven tak, že v době, kdy bude prodejna uzavřená, tj. od 21:00 do 7:00 nebude parkování zpoplatněno. V případě, že tento upravený režim nebude příliš omezovat parkoviště pro zákazníky Lidl bude ponechán dlouhodobě."

Věc je tedy konečně jasná a obyvatelé přilehlých sídlišť ale i další, kteří dnes využívají parkoviště Lidlu, se budou muset této situaci přizpůsobit. Tedy v případě, že tam večer místo pro svůj nepostradatelný vehikl vůbec najdou.

Hledá se rychlé řešení

Shodou okolností jsme ve středu 21.února 2024 měli Komisi dopravy a bezpečnosti, na které se tato problematika rovněž projednávala.

Vedení města je si zřejmě vědomo velkého problému s nedostatkem parkovacích míst, který je třeba řešit, a nechalo za tím účelem zpracovat studii.

V rámci projednávání tohoto bodu bylo předloženo několik variant a podvariant řešení parkování, které však byly až na jednu řešeny pouze na ploše stávajícího provizorního a nepovoleného (trpěného) parkoviště na zpevněné ploše u Donny a stávajících parkovišť před bytovými domy. Zelená plocha osázená stromy, která na stávající provizorní parkoviště navazuje, bohužel byla do studie zahrnuta pouze v jediném případě.

Nemá nyní velký smysl zabíhat do jednotlivých navržených variant, které tam byly představeny. Bylo jich totiž tolik, že jsme z toho měli všichni v hlavách trochu zmatek. Mimo jiné byla navrhována také jedna s parkovacím domem, s náklady kolem 200 milionů Kč.

Po delší diskuzi nakonec převládl pragmatismus a snaha o co nejrychlejší řešení problému a pomoc občanům, kteří zoufale postrádají parkovací místa, a našla se shoda na tom, že bez využití prozatím volného místa (za maximálního ohledu na stávající stromy) se parkovací problém kapacitně pořádně vyřešit nedá

Doporučení komise radě města, která o věci nakonec rozhodne, spočívá v tom, že prozatím se ponechá stávající provizorium u Donny, které se pouze vyspraví, a na zelené ploše se stromy, která na ni navazuje (a studie s ní nepočítá) se vybuduje definitivní parkoviště s kapacitou 70-80 parkovacích míst, což by nyní zásadně pomohlo.

Zní takto :

"Komise doporučuje Radě města Veselí nad Moravou

Výstavbu parkoviště – ponechat stávající plochu „u Dony“ (provést nezbytné terénní úpravy), zahájit výstavbu parkoviště označeného CH4 (z varianty polyfunkčního domu B.6.1 – cca 75 míst), a následně pokračovat s výstavbou parkovací etáže na CH2 (plocha „u Dony“).

6 pro,4 proti, 0 zdrž., Schváleno"

Teprve v další etapě by se zrekonstruovalo stávající provizorium u Donny a to buďto na běžné parkoviště se zhruba 100 místy, případně i zastřešené, s parkováním na střeše (to byl přínosný a rozumný návrh jednoho z členů komise), což by možná byla levnější varianta k velmi drahému parkovacímu domu.

Jak se rada města rozhodne, a případný termín výstavby si nedovolím odhadovat, věřím však, že o tom radnice neopomene průběžně informovat.


Veselí nad Moravou, 5.března 2024

Autor článku : Vilém Reichsfeld