osudová kauza - Náměstí Míru

Po dokončené první etapě Náměstí Míru, která se stala kontroverzní natolik, že si její tvůrci z veselské radnice museli ve své nejistotě nechat udělat pofiderní průzkum, se nyní chystá druhá a třetí etapa jeho rekonstrukce.

Pánové na radnici pohrdají základními nástroji, které každý zodpovědný hospodář při tak velkém a důležitém stavebním záměru a za vynaložení tak značných finančních prostředků musí udělat.

Neuspořádali ani malou architektonickou soutěž, která by ukázala, co je možné z hlediska odborníků s velkolepým veselským centrálním prostorem udělat. Vynechali arogantně zapojení odborníků a veselské veřejnosti do vyjadřovacího a schvalovacího procesu a sami v úzkém okruhu utváří budoucnost středu města. Přitom se jedná o zásadní změny v charakteru náměstí, které budou nevratné. Dosavadní krásný prostor uprostřed města bude ztracen navždy kontroverzní stavbou pětipodlažního bytového domu, vedle nějž bude celoročně frekventovaná plocha pro zábavní a sportovní aktivity. Zda je to atraktivní představa pro potencionální kupce bytů, které jistě nebudou levné, nechci spekulovat.

Nahoře : panoramatický pohled na náměstí Míru ze směru od železniční trati s vyznačenými plochami. Červeně je vyznačena plocha, o kterou bude náměstí zmenšeno  v rámci  III.etapy  rekonstrukce.  Je  to asi  4 550m2. Zeleně je obtažena plocha, která z původního prostoru o celkové výměře asi 11 550m2 zůstane pro využití stavby II. etapy rekonstrukce, tedy betonové "zábavní" plochy a komunikací o ploše asi 6 900m2.

Vlevo : panoramatický pohled z opačného směru se schematicky zaneseným objektem budoucího  pětipodlažního bytového domu. 

​​​​​​​Zásadním problémem a kontroverzí, které dominují celé rekonstrukci náměstí Míru, je myšlenka zastavět prostor před hotelem Rozkvět (vyznačen na panoramatu prostoru červeně) dvěma polyfunkčními domy s pěti podlažími bytů, obchodů či popřípadě nadzemních garáží. Toto považuji za svévolné, nezodpovědné a s veřejností neprojednané nakládání s velkolepým, nádherným prostorem stávajícího náměstí, který bude realizací III.etapy navždy zničen.

Po nepovedené první etapě za více než 50milionů korun tedy nyní přichází na řadu etapa druhá, kterou je plocha pro pořádání kulturních akcí a etapa třetí na ni navazující, kterou je velký, pětipodlažní bytový dům a polyfunkční objekt v rohu náměstí, který má sloužit k bydlení a parkování, které bylo v 1.etapě tak hrubě podceněno. Ve třetí etapě by také mělo dojít k vybudování nových příjezdů k popsaným novým objektům, ale také vytvoření infrastruktury pro stávající objekty jako je hotel Rozkvět, či stávající osmipodlažní bytový dům. O tomto obrovském záměru, těchto všech komplikovaných řešeních si vyhradila rozhodovat úzká partička lidí, kteří prosazují pouze své pohledy a názory. Doposud není zcela jasná koncepce a uspořádání výstavby budov, ale ani infrastruktury a  věci se tak mění za pochodu. 

Dvě nedávná zasedání zastupitelstva se touto problematikou zabývala. Čtvrté, které se konalo 17.června 2019 vymezilo v bodu č.14 podmínky, za kterých se má konat veřejná soutěž na řešení, ale zejména výstavbu zmíněných polyfunkčních domů. Pokusil jsem se tehdy z technického pohledu dotázat na některé aspekty, které jsem viděl jako problematické. Neuspěl jsem, byl jsem vedením města v podstatě odbyt, diskuze o tom vlastně ani nebyla možná a ani se s ní nepočítalo, technické podklady pro ni prostě nebyly na zastupitelstvu po ruce. 

Podmínky, které tehdy byly předmětem schvalování tvořily pravidla veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a byly schváleny nejtěsnější možnou většinou zastupitelů. 

Podívejte se na detaily vyhlášené veřejné soutěže v PDF :

Šesté zasedání zastupitelstva 9.12.2019, tedy o půl roku později již bylo v bodě č.17 seznámeno s nabídkami konkrétních zájemců o projekční řešení a stavební dodávku všeho výše popsaného. Podkladem pro nabídky uchazečů byly již zmíněné Pravidla veřejní soutěže o nejlepší nabídku (8 x A4) a ony grafické podklady, o kterých se nebylo možné na zastupitelstvu ani bavit, protože s tím vedení jednoduše nepočítalo. Usnesení zní takto :        „Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou bylo seznámeno s informací o předložených nabídkách v rámci Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na řešení výstavby polyfunkčních domů na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou“ zní formulace v zápise k tomuto osudovému bodu.

Jen tak mimochodem, nevím, kdo na radnici vymýšlí tyto hloupé, rádoby úřední formulace (Václav Havel pro takové slohové zrůdnosti  zavedl pojem "ptydepe"), ale mám za to, že znění „Zastupitelstvo města Veselí nad Moravou bylo seznámeno s nabídkami předloženými do Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na řešení výstavby polyfunkčních domů na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou“ by postačilo a bylo všem dobře srozumitelné. Protože mám za to, že veřejnost není ani o tak zásadních věcech informována dostatečně a nemá možnost do toho jinak nahlédnout, tak tady je to, s čím byli zastupitelé seznámeni konkrétně (uvedeno bez textů, které nemají podstatný informační význam) :

Je to záznam z otevírání obálek dne 1.11.2019, u kterého bylo pět úředníků radnice. Zvykem bývá, že u otevírání obálek bývají také zástupci účastníků výběrového řízení. Za jejich přítomnosti se obálky otevřou, zkontroluje se splnění předepsaných náležitostí a sdělí se cena za dodání díla. Od samého začátku tak všichni zúčastnění ví, na čem jsou. Věci jsou jasné. V tomto případě tomu tak nebylo. Je ovšem faktem, že se nejednalo o výběrové řízení, ale o veřejnou soutěž. Transparenci by to však jistě jen prospělo.

Další pokračování má tato záležitost na 33.schůzi rady města dne 27.01.2020, pod bodem 11, kde se rada usnáší  takto :

II.Rada města Veselí nad Moravou schvaluje v rámci veřejné soutěže "Řešení výstavby polyfunkčních domů na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou" jako nejvhodnější nabídku od společnosti ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o., se sídlem Úprkova 1895, Strážnice 696 62, IČ 03796884, ve variantě dle návrhu č. 1.“ (Správně se píše Uprkova)

33. schůze rady města proběhla bez přítomnosti Ing.Kozumplíka (celá schůze) a místostarosty Boudy (odešel těsně před projednáváním tohoto bodu schůze), tedy dvou členů, kteří jsou na rozdíl od ostatních členů vzděláním stavaři. Podotýkám, že zkušení. Rada města tedy schválila tento veledůležitý bod pouze za přítomnost pěti jejích členů. To, že místostarosta Bouda odešel těsně před hlasováním o této věci, mně vrtá hlavou a chápu to tak, že to byl záměr - nechtěl o tom hlasovat. Rád bych se dozvěděl alespoň dodatečně, zda oba zmínění pánové, tedy Bouda a Kozumplík souhlasí s tím, jak rada hlasovala a zda tedy podporují její usnesení.

„Kvalifikační předpoklady navrhovatele pro účast ve veřejné soutěži“ (viz článek 4 - PDF výše) požadované městem od subjektů účastnících se veřejné soutěže jsou definovány zcela obecně, tedy ne odborně a zásadně pomíjí kritéria, nutná pro úspěšné splnění předmětu veřejné soutěže, tedy "Řešení výstavby polyfunkčních domů na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou".

Vyhlašovatel soutěže, město Veselí  nad Moravou schválilo jako nejvhodnější nabídku od společnosti, u níž jí nevadí, či není varováním absence těchto důležitých základních požadavků a kritérií :

  • ke dni odevzdání nabídek nebyla firma ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o.  registrována jako plátce DPH (registrace proběhla teprve 9.11.2019)! Jak chce firma dodávat náročné stavby za stamilióny korun, když její obraty zatím zřejmě nepřekročily jeden milion korun?
  • firma ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o. nemá v předmětu podnikání zapsánu stavební činnost a další živnosti k této činnosti vázané. Tato firma tedy nemůže sama provádět stavební činnosti, ale může být jen v pozici investora, který zadá (přeprodá) tuto zakázku profesionální stavební firmě, která dokáže zrealizovat tak náročný projekt. Na tom samotném není nic zlého, ale kolik potom, i díky tomu budou stát ty byty?
  • firma ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o. nesplnila dvě kritéria (viz tabulka výše) potřebné ke splnění podmínek vyhlašovatele, z nichž harmonogram má docela zásadní důležitost. Přesto ji rada města vybrala jako nejvhodnější nabídku 
  • firma ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o. nemá takovou investiční a dodavatelskou historii, aby vznikl oprávněný předpoklad pro to, že se úspěšně zhostí splnění základních cílů projektu

První věc, která musí každého po přečtení výše uvedených bodů napadnout, je obava z toho, co se může poměrně lehce stát v případě developersky a dodavatelsky nezkušené firmy, pokud jí nevyjdou její plány s financováním takového ambiciózního záměru, či když se technicky zkomplikuje dodávané dílo. V tomto případě vidím takové riziko zejména v souvislosti s plánovanými podzemními garážemi a vysokou hladinou spodní vody. Není to žádné malování čerta na zeď, ale zcela reálný scénář, který může nastat při podcenění rizik nezkušeným partnerem města, ale také neodborným a lehkovážným přístupem města při dalším jednání s vybranou firmou.

Při zvážení všech mně známých okolností této soutěže, započtení výše uvedených hrubých nedostatků a negativ vypovídajících proti vítězi veřejné soutěže, firmě  ŠKODÁK INVEST PLUS s.r.o., mně stále chybí odpověď na otázku, jak je možné, že tato firma mohla vyhrát. A neodbytně se mně vnucuje podobná otázka, jako v kauze „Tržnice“. Co na rozdíl ode mě ví a zná starosta Kolář o pozadí soutěže? Jaké pohnutky a důvody má pro to, aby prosazoval právě tuto firmu a předložil svůj návrh radě města ke schválení? Jsou to snad důvody osobního charakteru, například jeho dohody s panem Škodákem? Mají členové rady, kteří pro to zvedli ruku klidné spaní, když schválí, navíc ve zredukovaném počtu pouhých 5 hlasů tak závažnou a kontroverzní věc, jejíž uskutečnění nevratně zničí krásný prostor uprostřed města? 

​​​​​​​​​​​​​​O tom, že ve stávajícím vedení města nesedí žádní lumeni, o tom, že na kvalitu jejich práce není stoprocentní spolehnutí a o jejich odbornosti, technickém odhadu a úsudku můžeme opodstatněně pochybovat, svědčí následující, docela markantní příklad selhání. Na webových stránkách, které jsou od 19.4.2019 profilem zadavatelů veřejných zakázek, v tomto případě našeho města, lze najít doklad o tom, kdy město při technicky tak jednoduché investici, jakou byla Revitalizace veřejného prostranství před bytovými domy 1644 - 1649 na sídlišti Kovářská utratilo na vícepracích o 20% více, než byla vysoutěžená smluvní cena. Město tak za provedení práce zaplatilo dokonce ještě o 8% více, než byla cena u druhé nejlepší nabídky ve vysoutěženém pořadí!! Tohle jsou věci, které se dají objektivně těžko obhájit, vzhledem k charakteru této akce. A nejhorší na této věci je, že o důvodech takového prodražení zakázek se nelze dozvědět nic ani ze zápisů rady. Tam se většinou odkazuje na doklady předložené radě města, které nejsou veřejné. Tohle je otevřená radnice a transparentní samospráva?

Na tomto odkazu na webové stránky - Profil zadavatele lze vyhledat veškeré veřejné zakázky zadávané městem. Veřejné zakázky městem zřízených a založených organizací jsou k nalezení zde .

Tento příklad jsem uvedl a přidal k výše popsané problematice proto, aby si všichni zodpovědní lidé na radnici se vší vážností uvědomili, že nemají patent na rozum a zohlednili to při svém rozhodování, které může mít zejména v záležitosti výstavby III.etapy náměstí Míru nedozírné následky.

Ve Veselí nad Moravou, 3.března 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld​​​​​​​