Řeka Morava v první polovině 20.století 4

Mosty přes řeku Moravu


Most v parku

Snímek z roku 1906. Dřevěný most přes Moravu v zámeckém parku.  Od roku 1879 byl používán pro úzkokolejnou nákladní železnici vedoucí do cukrovaru v Mor.Písku

V roce 1911 byl dřevěný most nahrazen mostem ocelovým, který vyrobila a postavila firma Teudloff a Dittrich z Vídně. Poslední vlak zde projel v roce 1944. 

S odchodem Chorinských v roce 1945 skončil i provoz na úzkokolejce. Most byl rekonstruován a dnes slouží pěším a cyklistům

Na konci II. světové války 24.dubna 1945 byl stejně jako ostatní veselské mosty zničen i ocelový most v parku. Krátce po osvobození byl z řeky vyzdvižen, opraven a vzat znovu do provozu.


Mosty mezi Městem a veselským Předměstím

"Železný most "                                                                               

Zatímco na pohlednici nahoře vlevo zaslané v roce 1911 je most opticky ještě v poměrně zachovalém stavu, na vedlejších fotografiích kolem roku 1920 tomu tak již není. Pravá část mostovky i se zábradlím se již bortí a životnost mostu je zřejmě u konce. Na fotografii nahoře vpravo je vidět zcela zřejmý důvod deformace mostovky. Střední pilíř uprostřed řeky se začal, zřejmě v důsledku chybného založení naklánět směrem po toku řeky a v důsledku toho negativně ovlivnil také mostovku, která se začala deformovat. Krátce nato bude most stržen a nahrazen mostem novým.

Stať převzata z článku Vladimíra Groše - Most ve Veselí nad Moravou :

Roku 1886 se staví první železný most, který je zmiňován v pamětním spise měšťanské školy z roku 1906. Druhý železný most se staví roku 1908, kdy obecní výbor Předměstí Veselí nejprve uvažuje o stavbě nového mostu betonového. Tento projekt je zamítnut jako drahý, a schvaluje se konstrukce levnějšího mostu železného. Od počátku jsou pochybnosti o jeho dostatečné nosnosti, ale přesto byla dne  10. 8. 1908  započata stavba mostu, a 16. 5. 1909 byl nový most zkolaudován. Ovšem příliš se nepovedl, zřejmě skutečně nosnost nebyla dostatečná. Nakonec most sloužil až do roku 1920, kdy deformace kovového nosníku  již  byla značná  a bylo nutné situaci řešit. 11. 2. 1920 obecní zastupitelstvo rozhodlo postavit most I. třídy. V březnu byla uzavřena dohoda s hrabětem Chorinským, o používání dřevěného mostu úzkokolejné dráhy v parku, po dobu stavby nového mostu. Osmého listopadu 1920 bylo započato se stavbou nového, betonového mostu přes řeku Moravu. Stavba mostu byla dokončena v roce 1921, a tento dostal jméno most Svobody. Tento most sloužil až do dubna 1945, kdy jej zničila ustupující německá armáda. Současný železobetonový most byl nově postaven ještě v roce 1945.


​​​​​​​Most Svobody

Fotografie nahoře vlevo pořízená 17.června 1921 již zachycuje přípravné práce pro bednění mostu nového, z moderního železobetonu. Zásadní konstrukční rozdíl oproti mostu železnému spočívá v tom, že nový most již nepotřebuje střední podporu, pilíř uprostřed rozpětí. Je vetknut do svislých břežních kamenných zdí, na něž později naváže oboustranná regulace řeky ve stejném provedení - 4.etapa regulace.

Nový most Svobody (nahoře vlevo) je v celé své kráse zachycen hned na několika pohlednicích. Na rozdíl od jeho poválečného nástupce, současného mostu, který není zachycen na žádné pohlednici a jeho dokumentační vyobrazení se hledá jen velmi těžce (jedna z mála, zato velmi vydařená je fotografie dole vpravo). 

Před chvatným odchodem německých vojáků z našeho města byly v den osvobození města, 24.dubna 1945 před polednem všechny mosty přes řeku Moravu odstřeleny. Poškozeny přitom utrpěly i okolní domy v širším okolí mostu (obrázek nahoře vpravo). Bylo nutno zřídit rychlou náhradu za jedinou spojnici mezi oběma částmi města, ale také pro obnovení silničního spojení směrem na Moravský Písek. To se týkalo rovněž odstřelených mostů přes elektrárenské náhony (5.pokračování článku). Za tímto účelem byl narychlo postaven provizorní dřevěný most asi 100 metrů níže po toku řeky, v místě dnešního příjezdu k řece mezi PČR a Městským úřadem na jedné straně a bývalou synagogou na Rybníčku na straně druhé. Stavbu mostu zajistila zdejší Správa regulace řeky Moravy.

​​​​​​​Pokračování : ​​​​​​​Řeka Morava v první polovině 20.století 5


Veselí nad Moravou, 2.dubna 2024

​​​​​​​Autor článku : Vilém Reichsfeld