Schází diskuze a kvalitní informace

Veselské listy mají mimo elektronickou prezentaci na webu města, také svoji tištěnou podobu, kterou nacházíme koncem každého měsíce ve schránkách. Obsahově má převážně charakter propagace práce vedení města, zajímavými informacemi pro jeho občany však bohužel příliš neoplývá. Kdo obsah srovná se sousedy z Uherského Ostrohu - Ostrožské listy a Strážnice - Zpravodaj města Strážnice Strážničan zjistí, že uvedená města, která se počtem obyvatel s naším nedají srovnávat (Strážnice 5 600 obyvatel, Uh.Ostroh 4 300 obyvatel) mají své měsíčníky obsahově podstatně bohatší a při čtení jejich obsahu má čitatel pocit větší sounáležitosti se svým městem, protože z něj cítí ducha, kterým město žije, ale také zájem občanů o jejich město, společenský, kulturní a sportovní život v něm.

Veselské listy mají 20-22 stránek, z toho 6 stránek inzerce, Ostrožské listy 32-36 stránek, prakticky bez inzerce (1/2 strany), Strážničan 44-52 stránek, z toho kolem 6ti stran obchodní inzerce. Už to samo o sobě něco vypovídá jak o jejich tvůrcích, tak i invenci, která je do nich vložena. Navíc má  naše město podstatně větší aparát jak na radnici samotné, tak i ve své organizaci, která má na starosti kulturu ve městě (Veselské kulturní centrum).

Náš zpravodaj Veselské listy je bohužel chudý na témata, ač by se jich určitě dalo najít dost. Trpí i nedostatkem příspěvků od zdejších organizací a veřejnosti, která k tomu bohužel ani není vedena - spíše naopak. Nyní mají údajně možnost se zde vyjádřit zdejší zastupitelé, ale když sleduji četnost a věcnost jejich připomínek při jednáních zastupitelstva, ani v to moc nedoufám.

V našem městě bohužel není možné reagovat pružně na aktuální problémy, dotazy a připomínky občanů. Není je totiž ani kde sdělovat (snad mimo pravidelné hodinky u starosty, či místostarostů, vždy první středu v měsíci). Město má elektronické médium, kterým je web města. Tam by se sice názory a informace sdělovat a případně také vyměňovat mohly, to by ale k tomu musel někdo na radnici mít odvahu a takovou diskuzi strpět.

Tzv. řízená diskuze, která byla pouze pro, pod vlastním jménem registrované účastníky fungovala několik let (asi od roku 2006) a skončila k 30.červnu 2012 na přímý zásah místostarosty Petra Koláře, kterému se zřejmě, lidově řečeno zajídala, protože se týkala mimo jiné i jeho osobně, byla mu nepříjemná a nemínil se obtěžovat odpovídáním, jak to činil například bývalý starosta města Martin Bedrava. Tomu to problémy nedělalo a uměl se s tím vypořádat.

Naše město a jeho bezprostřední okolí trápí problémy, které je potřeba bezodkladně řešit a také o nich informovat jeho občany. Z těch významných uvedu řešení městské i regionální dopravy, zamýšlenou kontroverzní těžbu štěrkopísku na našich nádherných lukách v trianglu Veselí nad Moravou, Uherský Ostroh a Moravský Písek (tam se k tomu podle posledních informací, přes veškeré iniciativy a odpor opravdu schyluje)  průmyslovou zónu a výstavbu bytů, o které je zde obrovský zájem. Proč vlastně veřejnost není informována o tom, co vše se děje na železničním nádraží a co tato rekonstrukce občanům města přinese?

Zápisy ze schůzí rady města a zasedání zastupitelstva se sice zveřejňují na webu města a ve Veselských listech pak ve zkrácené podobě, ty ale ani zdaleka nenahradí věcný a faktický pohled na zde projednávanou problematiku, kterou podá informační článek. Kde jinde, než na radnici se sbíhají nitky informací a kdo jiný než radnice by o těchto záležitostech měla občany pravidelně, obsáhle a aktuálně informovat? Proč radnice vhodnou formou neprezentuje občanům rovněž své investiční záměry, alespoň pro blízkou budoucnost? Možná, že to každého nezajímá, ale určitě se najde  dost lidí, kteří by byli rádi lépe informováni o dění ve městě.

Že by jim měla být dána také možnost se na jejich řešení aktivně spolupodílet, si sice dovolím vyslovit, ale pochybuji, že toto přání najde pochopení.

Pojmy jako otevřená radnice a občanská společnost bývají rády skloňovány, pokud o nic nejde. Jsou to ale jen prázdná slova, pokud se někdo nesnaží pro to také něco udělat.


Ve Veselí nad Moravou, 24.května 2018

Autor článku : Vilém Reichsfeld