sketa

„Dalek toho jsem, bych nápravy se dožadoval, leč o zoufalé ubohosti rychtáře našeho, lid veselský zpraviti musím.

Kde ocitla se čest a sebeúcta konšela našeho nejvyššího, funkcí svou, vzděláním i těla vzrůstem, když on způsobem nečestným a odporným, mu však vlastním, konšela jiného takto haněti musí ?

Bezmoc a vztek nutí jej úskoky a kejkle takové prováděti, by tím možná hřejivého, leč mrzkého uspokojení sobě přinésti mohl …“  

Hle, jak lehce se dá zneužít moc, jak snadné je najít pomocníky, ochotné to zneužití svým podpisem potvrdit.

Asi bych se na tuto reakci vybodl, nebýt mailu, který byl jiným občanem zaslán starostovi a mně na vědomí, a já z něj cituji pouze odstavec týkající se toho, jaký jsem podle zápisu z poslední schůze zastupitelstva sketa.

„Za naprosto neadekvátní a nesouhlasný zápis vzhledem k odeznělým příspěvkům zastupitelů, které zazněly na uvedeném jednání ( pořídil jsem si nejen přepis ale i nahrávku ) považuji text, který je uveden ve zveřejněném zápise. Nad takovou interpretací ve smyslu zápisu ( záznamu ) by se měl ohradit nejen zastupitel, ale i ověřující zápisu a zejména pak i ten, který takový zápis jako úředník vědomě uvedl na svět. Tento zápis, ve svém textu, křiví to, co zaznělo a nezobrazuje věrně proběhlé jednání. Domnívám se, že účelově“.        

Část zápisu zastupitelstva týkající se té procedury se mnou :

K samotnému obsahu zápisu se nemíním vyjadřovat. Dovolím si však udělat jedinou výjimkou, týkající se dotazu Pavla Boudy, uvedeného hned na začátku. Je to technikálie, na kterou musím reagovat i v souvislosti s tím, co bylo na tomto zastupitelstvu předtím projednáváno, to, o čem se zmiňuji níže.                                                            Ptát se po 17 letech někoho nepřipraveného na maličkost, kterých se během těch let odehrálo jistě mnoho, lhostejno, kdo byl na radnici, je malicherné a dětinské.

Prodloužení práva stavby pro společnost Vinařství Veselí nad Moravou

Abych s tou problematikou obecenstvo alespoň rámcově seznámil, musíme se vrátit trochu zpátky. Na 13.schůzi zastupitelstva (bod č.13), která se konala 11.září 2017. Zde byla na základě veřejné soutěže vybrána se svým záměrem společnost Vinařství Veselí nad Moravou, s.r.o., které bylo na 5 let prodáno právo stavby v areálu bývalého zámeckého zahradnictví a Salajky.

Za prodej práva stavby na 5 let k pozemkům zmíněným ve výše uvedeném zápise o celkové výměře 10 326 m2 zaplatila tehdy společnost  Vinařství Veselí nad Moravou, s.r.o. 1 582 500 korun. Za tři roky, které od té doby uplynuly, nedokázala s prosazováním svého záměru u úřadů pokročit natolik, aby svůj původní závazek daný ve veřejné soutěži naplnila a zřejmě to nestihne ani za celých 5 let.

A pan starosta Kolář nemá problém předložit zastupitelstvu materiál, kterým se bez jakékoliv úhrady "prodlužuje" právo stavby o tři roky. Město tím přichází o 949 500 korun, které by podle podmínek ze 13.zastupitelstva konaného v roce 2017 za nový prodej práva stavby na další tři roky mělo společnosti Vinařství Veselí nad Moravou účtovat.

O peníze tím přichází rovněž finanční úřad, protože právo stavby je hmotný majetek a nemovitá věc, zapisuje se do listu vlastnictví a jeho úplatné nabytí podléhá dani z převodu nemovitostí, kterou hradí stavebník. Mám za to, že stávající právo stavby ani prodloužit nelze. Bylo dáno podmínkami veřejné soutěže a smlouvou. Je zapsáno na listu vlastnictví a skončí po zmíněných pěti letech. Lze jej poté pouze znovu prodat, či darovat a to od data ukončení práva stavby původního. Nevidím jediný důvod pro to, abychom jej darovali. My jsme však velkorysí, proč za milion prodávat, když můžeme darovat. Wessels jsme z města vyštípali, Vinařství podstrojujeme. Inu, Hamaš není Soural.

Ptáte se jaký je důvod takového konání starosty, kterému v tomto případě důvěřovalo v přesvědčení, že předkládá jako starosta a právník  důvěryhodný a férový materiál 20 zastupitelů (včetně mě) a jeden se hlasování zdržel? Já se ptám rovněž!

Ptám se, proč starosta vědomě porušuje :

které sám sepsal? Tyto Zásady veřejné soutěže prodeje práva stavby a následného prodeje pozemků v areálech bývalé "Salajky" a "Zahradnictví" ve Veselí nad Moravou, které mimo jiné říkají :

ČI. V Zadávací podmínky veřejné soutěže

3. Uplyne-Ii doba, na kterou bylo právo stavby sjednáno, aniž byly splněny podmínky pro uzavření smlouvy na koupi Pozemku vázané zejména na kolaudaci stavby a nedohodly-Ii se smluvní strany jinak, postupuje se dle ustanovení § 1255 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Lhůta počíná běžet ode dne podání návrhu na vklad věcného práva stavby do katastru nemovitostí a končí uplynutím uvedené doby.

Doba, pro kterou byly podmínky sjednány tedy evidentně za dva roky uplyne, zřejmě aniž by byly splněny podmínky uvedené v zadávacích podmínkách a má se tedy postupovat  dle ustanovení § 1255 Občanského zákoníku.

Mám za to, že doba sjednaná pro stávající právo stavby společnost Vinařství Veselí nad Moravou zatím neuplynula a je bezpředmětné, nyní se stávajícím právem stavby cokoliv podnikat, natož jeho "prodloužení" darovat. K čemu jsou podrobné pětistránkové zásady veřejné soutěže, když se nedodržují ani v zásadních kritériích?

A nyní mě může pan místostarosta poučovat o povinnostech a péči řádného hospodáře.                                        Vidíš třísku v oku bratra svého Pavle, ale břevno ve svém nevidíš.

Nebo máme pana Sourala a spol. nějak speciálně rádi, když kvůli němu porušujeme vlastní, zastupitelstvem schválená pravidla a přicházíme o peníze a stát o daně? Dlužíme, nebo dluží mu snad někdo něco? Nebo snad za to od něj někdo něco očekává?


Ve Veselí nad Moravou, 7.července 2020

Autor článku : Vilém Reichsfeld