Wessels - Vyjadrenie k situácii okolo nášho zámku vo Veselí nad Moravou

Vyjadrenie k situácii okolo nášho zámku vo Veselí nad Moravou


I keď sme sa po pomerne búrlivom období pred štyrmi rokmi „stiahli“ zo scény diania vo Veselí nad Moravou, neznamená to, že to dianie naďalej nesledujeme. Zároveň prirodzene aj vnímame, na diaľku, či na priamo opakujúce sa otázky, čo bude ďalej so zámkom.

Kto mal záujem, mal možnosť sledovať vývoj posledných rokov a robiť si nejaký názor. Informácie boli k dispozícii, samozrejme rôzne, z rôznych zdrojov, s rôznymi úmyslami.

Zrekapitulujeme vývoj, ktorý predchádzal nášmu „stiahnutiu sa“. Vedenie mesta Veselí nad Moravou významne podporovalo projekt výstavby malej vodnej elektrárne firiem EkoliPower/Hydropol. V projekte bola zmieňovaná prehrábka koryta, lebo bolo treba priviesť viac vody v Morave. V projektovej dokumentácii chýbal  zvislý rez. Preto hĺbka a poloha uloženia stavby nebola vôbec zrejmá. Z toho plynuli vážne pochybnosti, či táto, mestom významne podporovaná investícia, nepodmyje breh, na ktorom stojí zámok. Na jednaní v Bratislave so zástupcami Hydropolu nám bolo doporučené spolupracovať. S tým, že ak niečo s mestom treba, tak sú schopní to zariadiť. Po našej žiadosti, aby nám dali k nahliadnutiu dokumentáciu pre stavebné konanie, ktorú už v tom čase vraj mali spracovanú a ktorá mohla vyvrátiť naše pochybnosti, sa viac neozvali. K tomu mesto podpísalo s nimi nevýhodnú Dohodu o spolupráci. Táto mestu nič negarantovala a naopak mohla stáť dosť peňazí. K odstráneniu pochýb o vplyve inštalovania novej turbíny na zámocký breh nedošlo. Mesto bolo pre daný projekt naďalej veľmi ústretové. Pochopili sme to tak, že má iné priority. Vtedy aj došlo k pokusu napraviť naše vzťahy. Vedenie mesta s nami jednalo o prípadnej úprave vzťahov k prenajatým mestským objektom (záhradníctvo, myslivna a Salajka) s následným predajom. Ale ukázalo sa, že len kamuflovalo, aby sa dostalo k peniazom, ktoré sme za nájom mali ešte zaplatiť. Na meste v tom čase nebola žiadna vôľa s nami, ako s vlastníkom zámku, korektne a slušne komunikovať, skôr naopak. Na projekt rekonštrukcie Myslivny sme pritom mali platné stavebné povolenie. Ale keď sme upravili zámer, ktorý by objekt otvoril viac mamičkám a celkovo návštevníkom parku, s kaviarenským zameraním (káva, čaj, nealko nápoje, zákusky a pod) skončilo to tak, že jedine mesto sa k úprave zámeru so smenou stavebného povolenia nevyjadrilo. V apríli 2012, krátko po našom odvolaní voči projektu malej vodnej elektrárne zo začiatku marca. „Ťahanice“ kvôli elektrárni trvali cca 2 roky a stáli kopu času a energie. V tom čase sme cielene úplne zastavili akékoľvek práce na zámku. Pretože sme nevedeli, ako to dopadne. Po dvoch kolách odvolania voči územnému rozhodnutiu, krajský úrad v Brne v lete 2013 druhýkrát zrušil územné rozhodnutie.

Naše snahy o usporiadanie situácie v súvislosti s prenajatými objektmi pokračovali až takmer do poslednej chvíle pred uplynutím doby nájmu (30.6.2014). Napriek všetkým druhom skúseností, sme ešte trochu verili, že sa „všetko môže na dobré obrátiť“, slušným a korektným jednaním. Nebolo to tak. A tak to celé skončilo a náš vzťah s mestom išiel na súd. Žaloba bola za neuhradenie zostávajúceho nájomného za 2 objekty (záhradníctvo a myslivna, Salajka bola plne vyplatená), ktoré sme udržiavali v ich stave a pripravovali na rekonštrukciu. V ďalšej žalobe sa prostredníctvom svojich právnikov mesto snažilo súdu nahovoriť, že okrem neplatenia nájomného od istého obdobia, sme sa o objekty nestarali, či dokonca spôsobili škodu. O tom bola žaloba na vyše 800 tis. Kč v súvislosti so záhradníctvom. Podaná cca 1,5 roka po ukončení nájmu. Čiastka vyfabulovaná, nikdy nevyčíslená, nikdy neuhradená. Túto žalobu okresný súd, po preštudovaní všetkých podkladov a po vypočutí svedkov, zamietol. Predtým, v rámci iného konania, nám prisúdil nárok na vrátenie nákladov za zateplenie záhradníctva. Kedy sa tiež snažili súd presvedčiť, ako sme neplatili a nestarali sa.

Ak naše nájomné vzťahy z mestom vyčíslime:

  1.      Za nájmy sme reálne zaplatili:

Záhradníctvo: 1 000 000 Kč nájomné + 1 059 089 Kč energie (plyn a elektrina)

Myslivna/Galéria : 805 014 Kč nájomné + 96 818 Kč energie, i pre fontánu v zámockom parku

Salajka (2010 – 2014) : 325 000 Kč nájomné + 22 459 Kč elektrina (niekoľko mesiacov po ukončení nájmu bola zrovnaná zo zemou).

  1.       Okrem týchto nákladov na nájomné a energie, sme vynaložili na udržiavacie, prieskumné a projektové práce súvisiace s týmito objektmi:

Záhradníctvo: 1 325 534

Galéria: 558 388

Z našej strany máme k dnešnému dňu vysporiadané všetky záväzky voči mestu. Celkom nás prenajaté mestské objekty vyšli na 6 692 302,00 Kč, ktoré sme reálne uhradili, a nemáme z toho nič my, ani obyvatelia mesta. A miera odškodnenia vyplývajúca z výsledku súdnych sporov, ktoré asi bude mesto povinné nám zaplatiť, bude v porovnaní s uvedenou čiastkou významne menšia. Voči mestu ale nemáme veľký rešpekt a ak si nesplní voči nám svoje povinnosti budeme ho kľudne exekvovať, pripadne ho dáme do „insolvence“.

Pri peniazoch, ktoré sme dali len do prenájmu, základnej prevádzky prenajatých objektov, prípravy projektov na rekonštrukciu objektov, si niekto dovoľuje spochybňovať náš zámer v území? Okrem toho každý, trochu znalý situácie vie, v akom počiatočnom stave boli prenajímané objekty a čo sa dnes s nimi deje.

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti nemáme záujem o spoluprácu so súčasným vedením mesta a nemienime informovať o našich zámeroch s našim zámkom. Sme otvorení všetkým pozitívne zmýšľajúcim ľuďom, majúcim záujem hľadať spôsob ako zmysluplne prispievať k priaznivému vývoju v meste, v prospech jeho obyvateľov. Myslíme si však, ale že to nepôjde pokiaľ vo vedení mesta bude silne prevládať osobný záujem pred verejným, ako sa to ukazuje doteraz.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Eva Hamašová

                                                                                                                                                                                                                                                                          konateľka Wessels s.r.o.


Bratislava, 11.september 2018Původní dokument v PDF