Za rozvoj našeho města vděčíme železárnám 1

Prolog

Noticka v Pamětní knize města Veselí nad Moravou, strana 41 (2.polovina roku 1959) :

„Rozhodnutím naší strany a vlády o dalším rozvoji průmyslové výroby dostává se i našemu městu možnost sprůmyslnění, neboť bylo rozhodnuto vystavět v našem městě hutní kombinát, který má po dohotovení zaměstnávat asi 7 000 dělníků.“

Zápis v Pamětní knize města Veselí nad Moravou, strana 45 (2.polovina roku 1959) :

„Rychlý postup socialisace vesnice a s ním související mechanisace zemědělství si vynutilo uvažovat, jak v budoucnu zaměstnat přebytek pracovních sil v našem okrese. Toto si uvědomily i vyšší orgány a proto se uvažovalo o sprůmyslnění našeho okresu tím, že by zde měl být vybudován nový průmyslový podnik. Jednalo se o hutní závod, který by zaměstnával asi 7 000 lidí. Když bylo na vyšších orgánech v Praze rozhodnuto, že se tento závod bude budovat v našem okrese, započalo se s hledáním vhodného místa pro tento závod. Od této chvíle začal boj o umístění závodu mezi naším městem a Strážnicí. Bylo to pochopitelné, neboť výstavba takového závodu ssebou přináší různé výhody pro to, či ono město, hlavně však růst města. Vládní komise, která byla pověřena najít vhodné staveniště za spolupráce místních a okresních orgánů vyhledala několik stavenišť a to tři v našem městě : a to za výtopnou, na „Padělku“ a na lukách. Další staveniště bylo vyhledáno mezi Strážnicí a Radějovem.

V té době se mezi Strážnicí a naším městem projevil v největší míře lokál-patriotismus a to hlavně ze strany Strážnice. Nakonec však rozhodli odborníci, kteří zvážili přednosti pro umístění tohoto závodu v našem městě a tento návrh předložili ÚV KSČ a vládě.

A tak dne 23. září na zasedání ÚV KSČ v hlavních zásadách směrnic třetího pětiletého plánu a o rozvoji národního hospodářství na léta 1960-1965 schválilo mimo jiné „ základní stavbou čs. metalurgie ve třetí pětiletce bude výstavba kombinátu hutní druhovýroby ve Veselí nad Mor.“ Tím bylo rozhodnuto industrializovat hospodářsky málo rozvinutou část Gottwaldovského kraje, zejména okresu Veselí n. Mor.

Toto rozhodnutí má pro naše město velký význam, neboť bude mít velký vliv na růst a rozvoj našeho města. S výstavbou závodu bude započato počátkem roku 1961 a to za výtopnou na ploše 100 ha. Ještě v tomto roce byla na ONV zřízena náborová kancelář pro získání lidí na zaškolení pro náš nový hutní závod.

Věřím, že v příštích letech, hlavně však ve 3.pětiletce budeme mnoho psát o výstavbě v našem městě.“  

Není právě  snadné, najít výstižné fotografie z přelomu let šedesátých a sedmdesátých (kdy byly zapsány do pamětní knihy zde citované odstavce), které by dokumentovaly tehdejší vzhled našeho města. Na fotografii vlevo nahoře je stará váha vozidel, stodola v pozadí je dnešní roh ulice Sokolovská (Pekařství Bachan). Fotografie vpravo nahoře vystihuje atmosféru hospodářského dvora ve středu města(dříve tzv.Panský dvůr).

Zápis v Pamětní knize města Veselí nad Moravou, strana 59 (2.polovina roku 1960) :

„Poslední úrodu sebrali naši družstevníci ze 100 ha lánu za výtopnou, kde počátkem příštího roku se započne s výstavbou velkého hutního závodu, který byl přidělen naší obci dle výnosu ÚV KSČ a naší vlády. Dne 4.dubna zahájil již svoji činnost rodící se závod v místnostech budovy ONV, která po zrušení veselského okresu bude tomuto závodu k dispozici.“

Budovou zrušeného ONV je myšlena budova později využívaná jako tzv. Pionýrský dům, budova na tř. Masarykova v sousedství pohostinského zařízení RYO(naproti parkoviště)- pozn.aut.

Zápis v Pamětní knize města Veselí nad Moravou, strana 63 a 64 (rok 1961) :

„Rok 1961 bude významným rokem v historii našeho města.

Místopředseda vlády a ministr státní plánovací komise s.Otakar Šimůnek ve svém referátu na konferenci KSČ dne 6.7.1960 v Praze mezi jiným také řekl : „zcela se změní tvářnost města Veselí nad Moravou a okolí vybudováním nové, moderní tažírny trub a oceli“.

Toto slova byla rozhodující k tomu, aby s realisací výstavby tohoto závodu v našem městě v tomto r. 1961 bylo započato. A tak již začátkem ledna t.r. zaryla mohutná rypadla své velké zuby do půdy vytýčeného staveniště, kde bude brzy závod stát.

V úterý, dne 30.května t.r. byla slavnostně zahájena stavba závodu „Jihomor. trubkárny a tažírny“. Tohoto oficiálního zahájení se zúčastnili zástupci vyšších orgánů a to : OV KSČ a ONV v Hodoníně, MV KSČ a MNV ve Veselí n.Mor., složky NF a náměstek ministra hutí a rudných dolů, který autobagrem zahájil výkop v místě, kde bude zahájena výstavba první haly.

V odpoledních hodinách se však konala u prostranství před kulturním domem manifestace pracujících z Veselí nad Mor. a okolí, na níž promluvil vedoucí tajemník OV KSČ s.Steklík a význam výstavby o významu výstavby tohoto závodu jak pro město Veselí n.Mor., tak pro celý okres Hodonín.

Navazující záběry pořízené při výstavbě obytných domů v centru města. Vlevo nahoře křídlo domu v ulici Sokolovská na počátku výstavby, vpravo nahoře příprava pokračování výstavby na rohu k dnešnímu nám.Míru

"Celý akt slavnostního zahájení výstavby byl filmován pro televizi a uveden v následujících dnech v televisním pořadu.

No a co je třeba hlavně k tomu dodat : Možno zcela určitě říci, že r.1961 jest významným mezníkem v rozvoji našeho města, neboť výstavbou tohoto tak velkého závodu zajisté naše město vzroste během několika let dvojnásobně.

S tím zároveň poroste naše město ve výstavbě, v kulturním životě a po všech stránkách.

Od tohoto času mění se charakter  zemědělské obce, středisko průmyslně zaostalého centra moravského Slovácka v město průmyslové, v němž se bude zvyšovat politická, hospodářská a kulturní úroveň lidu.“

Tolik tedy obsáhlé citace z Pamětní knihy města Veselí nad Moravou, samozřejmě svým způsobem ideově mírně poplatné začátku šedesátých let minulého století. Faktograficky nebyly uvedené údaje ověřovány, ale není žádný důvod jim nevěřit.

Bylo by jistě zajímavé, nechat dohledat v archívu ČT onu výše zmíněnou televizní reportáž, ale to už je úkol pro jiné. Se závěrečným konstatováním lze pak již jen souhlasit, snad až na to zvyšování politické úrovně lidu. 

Pokračování : Za rozvoj našeho města vděčíme železárnám 2


Ve Veselí nad Moravou, 15.října 2019

Autor článku : Vilém Reichsfeld