Průmyslová zóna ve Veselí nad Moravou

Vzhledem k tomu, že údaje a informace o záměru vybudování průmyslové zóny se dostávají k občanům pouze útržkovitě, jako jednotlivé zprávy bez kontextu, dovolil jsem si shrnout alespoň podstatné informace k tomuto záměru a zveřejnit je na těchto webových stránkách.

9.1.2017 – Vláda ČR schválila záměr zařazení průmyslové zóny mezi nové lokality pro rozvoj státem podpořených průmyslových zón (společně s Moravskými Budějovicemi a Chebem).


Otázky a odpovědi

1. Kdy se začne stavět?

Možná v r. 2018, možná nikdy. Průmyslová zóna je sice schválena v územním plánu, hlavní komunikace jsou veřejně prospěšné stavby (je možné pro ně pozemky vyvlastnit) ale město musí vykoupit pozemky od soukromých vlastníků pro průmyslové závody a také musí získat stavební povolení na hlavní stavby technické a dopravní infrastruktury. Pak je možno žádat vládu o Rozhodnutí po poskytnutí dotace na výstavbu zóny.

2. Proč se zabírá kvalitní zemědělská půda pro novou výstavbu?

Většina plochy průmyslové zóny je na půdě nejnižší kvality, IV. kategorie, jen část (cca 4,8 z 32 ha) je v druhé bonitě (II).

3. Proč se nestaví vedle - na ploše fotovoltaiky (postavena v ploše plánované průmyslové zóny, kterou vykoupil soukromý vlastník, resp. blízké subjekty železáren) proč se raději neopraví Železárny (kdysi zaměstnávaly cca 2200 zaměstnanců, dnes je zde cca 200 zaměstnanců)?

Železárny i sousední rozvojové plochy jsou vlastněny podnikatelským subjektem. Kdyby zítra byla v Železárnách obnovena výroba a na rozvojových plochách se začaly stavět průmyslové závody byla by to pro město i okolí dopravní katastrofa. Jediný příjezd z hlavní silnice I55 má podjezdnou výšku 3,9m, a vede přes střed města, objízdné trasy přes okolní obce mají malou únosnost. Požadovat investice dopravního napojení průmyslové části města po soukromém podnikateli není reálné. A jak je to možné, že jsou zde továrny bez slušného dopravního napojení? Železárny Veselí byly dopravně obsluhovány z železnice.

4. Proč se nestaví průmyslové zóny jinde, kde nejsou takové problémy, kde je lepší napojení na silniční síť?

Město Veselí nad Moravou leží na rozvojové ose Politiky územního rozvoje, jsou zde vybudovaná kapacitní vedení elektro, plynovodu, jsme u regionálních zdrojů pitné vody.

Připravuje se výstavba rychlostní komunikace R55. Město má opravený bytový fond, vybudovanou infrastrukturu občanské vybavenosti, je na okraji přírodně a rekreačně zajímavého území nivy řeky Moravy s Baťovým kanálem a řadou vodních ploch. Lidé jsou s životními podmínkami převážně spokojení (dle proběhlých průzkumů veřejného mínění) jen zde není práce. Za prací se musí dojíždět. Přitom jsou zde průmyslové areály, ke kterým není slušný dopravní přístup.

5. Pro koho je zóna určena?

Výrobní plochy nejsou určeny pro sklady a velkoobchody, ale pro zpracovatelský průmysl.

Už dnes nám hlásí především místní podnikatelé – zámečníci, nábytkáři, výrobce specializované strojírenské techniky, kteří by chtěli mít perspektivu, postavit si svůj areál, ale nemají kde. Takových firem o výměře 1 - 2 ha by zde mohlo vzniknou cca 15 – 16, s celkem cca 500 zaměstnanci. Také ale zde může přijít i nový podnikatelský subjekt, z jiného regionu a postavit větší provozovnu. Celková výměra zóny přesahuje 30 ha.

6. Zóna na okraji města, přístup je přes střed města, na přístupové cestě jsou i rodinné domy, je rozumné budovat v tomto místě průmyslovou zónu?

Součástí dotace je podpora výstavby dopravní infrastruktury ve výši cca 100 mil Kč (třetina

celkových nákladů). Konečným cílem města, navrženým v novém územím plánu je výstavba obslužné komunikace zásobující i průmyslové areály z východní strany, na hranici zastavěného území. Připravuje se postupně, v některých úsecích je už více stabilizována a probíhají zde výkupy pozemků (za sídlištěm Hutník). Jinde se trasa upřesňuje a řeší projekčně (v území průmyslové zóny), v úseku za železárnami je třeba ještě zvážit variantní řešení. Pokud se podaří zrealizovat průmyslovou zónu v celém rozsahu, mohla by se regionální doprava ze stávající ulice Kollárovy přesunout na ulicí Blatnickou. Tím by došlo k výraznému snížení dopravní zátěže u stávajících rodinných domů. Tento cíl je ale nutno realizovat po etapách.

7. Aktuálně je v ČR nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců, kdo bude v zóně pracovat?

Ve městě je velký deficit pracovních míst oproti minulosti, za prací se denně vyjíždí – do Uherského Hradiště, Zlína, Hodonína i Brna. Menší průmyslová zóna, kterou město realizovalo v 90-tých letech nabídla řadu pracovních míst např. absolventům místní obchodní akademie. Veselí je tradičně spádové město pro oblast Horňácka. Zatím výjimkou jsou firmy, které mají ve Veselí své hlavní sídlo s působností pro střední Evropu nebo ČR/SR a v ostatních městech (třeba v Praze) svou podřízenou pobočku. Je přirozené a stabilizující pro celé osídlení, aby obec o velikosti cca 11 000 obyvatel měla pár tisícovek pracovních míst ve zpracovatelském průmyslu, zvláště když je zde neopominutelná průmyslová minulost.

Náklady na výstavbu průmyslové zóny Veselí nad Moravou na rozloze 31 ha jsou stanoveny na 269 milionů Kč – z toho podíl dotace činí 202 miliony Kč a město se bude podílet částkou cca 67 milionů Kč. V projektu je řešeno také zlepšení dopravního napojení lokality přes areál Železáren, včetně přesunu železničního přejezdu a obslužné komunikace v celkovém nákladu 100 milionů Kč. Příprava a realizace celé průmyslové zóny bude probíhat v letech 2017 až 2020.

Prostor průmyslové zóny je vymezen ulicemi Kollárova a Blatnická. V tomto prostoru vznikne patnáct areálů o velikosti 0,5 ha až 2 ha. Město tak bude moci nabídnout patnácti investorům zázemí pro podnikání v drobné výrobě a výrobních službách, čímž může vzniknout až 600 nových pracovních míst. S ohledem na složitost přípravy zóny bude záměr realizován po etapách.

Přípravné úkony na první etapě, která zaujme plochu necelých 8 ha, již byly zahájeny. V současné době jsou připravovány kupní smlouvy na výkupy pozemků od soukromých vlastníků. Realizace první etapy průmyslové zóny je plánována na jarní období roku 2018, ukončení na září roku 2018. Náklady této etapy činí 37 milionů Kč – z toho dotace 28 milionů Kč a náklady města 9 milionů Kč. Tím vznikne pět průmyslových areálů, které budou dopravně zpřístupněny, opatřeny inženýrskými sítěmi a nabídnuty podnikatelům k prodeji.

Na své 88.schůzi dne 8.ledna 2018 schválila rada města zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zadávané v souladu s ust. § 27 téhož zákona na zakázku "Projektová dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby Průmyslová zóna Kollárova - Blatnická ve Veselí nad Moravou". Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena ve výši 1.450.000 Kč bez DPH, tj. 1.754.500 Kč s DPH.

Nejnižší cenovou nabídku podala firma OS projekt, s.r.o., Těšánky 22, 768 02 Zdounky, a to 756 tisíc Kč bez DPH. Toto oznámení pochází z 12.dubna 2018.

Termín plnění zakázky (zhotovení projektu) nejpozději do 180 dní od podpisu smlouvy o dílo.


Veškeré textové informace a mapka pochází z webových stránek města Veselí  nad Moravou.

Texty sestavil a fotografiemi doplnil Vilém Reichsfeld

Ve Veselí nad Moravou, 30.dubna 2018